Cílem společnosti DEKONTA, a.s. je poskytování služeb odpovídající požadavkům aktuálně platných norem ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN OHSAS 18001, platným enviromentálním předpisům a požadavkům a očekávání zákazníka a veřejnosti k jejich maximální spokojenosti.

Představenstvo DEKONTA, a.s. vycházejíc ze základních směrů rozvoje společnosti a konkrétních podmínek trhu vyhlašuje tímto pro r. 2014 – 2018 následující Politiku kvality, environmentu a BOZP (dále jen Politika):

My, představenstvo, vedení a všichni zaměstnanci společnosti DEKONTA, a.s., řadíme kvalitu námi poskytovaných služeb, ochranu životního prostředí, bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci mezi nejvyšší priority své činnosti. Dodržování požadavků vyplývajících z norem ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN OHSAS 18001 patří mezi prvořadé povinnosti všech zaměstnanců společnosti, a proto se veřejně zavazujeme plnit následující závazky:

 1. Našim zákazníkům budeme poskytovat kvalifikované, kvalitní a komplexní služby v oblasti nakládání s odpady, sanací kontaminovaných lokalit, zajištění ekologické havarijní služby, konzultačních a laboratorních činností.
 2. Při všech svých aktivitách budeme dosahovat trvalého souladu s příslušnými požadavky právních předpisů a jinými požadavky, kterým organizace podléhá.
 3. Veškeré investiční a rozvojové záměry budeme posuzovat z hlediska jejich vlivu na životní prostředí.
 4. V rámci přípravy zakázek zabezpečíme jednoznačné poznání požadavků zákazníka a tyto požadavky zohledníme při realizaci našich prací. V průběhu plnění díla budeme důsledně uplatňovat a dodržovat všechny související zákony, normy a smluvní dohody. Výsledkem našich činností bude dílo splňující veškěré kvalitativní parametry dohodnuté se zákazníkem.
 5. Při realizaci zakázek budeme postupovat vždy tak, aby byla co nejrychleji a nejefektivněji minimalizována rizika pro životní prostředí a zdraví obyvatel. V maximální možné míře budeme dbát na kvalitu, účelnost, rychlost a odbornou úrověň našich prací.
 6. Při nakládání s odpadem budeme aplikovat takové metody, které ekonomicky dostupným a šetrným způsobem povedou k minimalizaci enviromentálních rizik a dopadů na životní prostředí.
 7. V rámci zajišťování ekologické havarijní služby budeme vždy využívat takové postupy, techniky a prostředky, které rychle a účinně zamezí dalším únikům nebezpečných látek do životního prostředí a s tím souvisejícím ekologickým škodám.
 8. Zákazníkům, úřadům státní správy a samosprávy, jakož i široké veřejnosti budeme poskytovat veškeré informace o možných dopadech naší činnosti na životní prostředí.
 9. Zavazujeme se k neustálému zlepšování a trvalému zvyšování odborné úrovně a profesionality našich služeb zaváděním nových, vůči životnímu prostředí šetrných technologií, zvyšování kvalifikace zaměstnanců a rozšiřování jejich poznatků o dopadech naší činností na životní prostředí.
 10. Vedení se zavazuje k soustavné kvalifikované identifikaci rizik možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců a k přijímání a realizaci opatření k jejich minimalizaci.
 11. Vedení vytvoří dobré podmínky, zajistí účinnou podporu a poskytne potřebné zdroje k tomu, aby zaměstnanci mohli své pracovní úkoly plnit kvalitně, obětavě, bezpečně, loajálně, v prostředí vzájemné důvěry a spolupráce a s pocitem hrdosti a profesního uspokojení.

Vedení společnosti se zavazuje vytvořit a průběžně zdokonalovat veškeré potřebné organizační, personální, pracovní a materiální podmínky pro uplatnění Politiky a fungování tohoto integrovaného systému tak, aby bylo dosaženo nezvratných změn vnitřních zvyklostí i kultury organizace směrem k naplňování zásad ochrany životního prostředí a preferování kvality poskytovaných služeb, a tím i spokojenosti zákazníků a všech zainteresovaných stran.

Vedení společnosti očekává od všech zaměstnanců ztotožnění se s principy uvedenými v Politice, naplnění této filozofie v každodenní praxi, převzetí plné zodpovědnosti za ochranu zdraví a dodržování bezpečnosti na svém pracovišti, kvalitu vlastní práce, ochranu životního prostředí, aktivní předcházení vzniku chyb, předkládání vlastních návrhů ke zlepšení funkčnosti systému a aktivní přístup ke zvyšování vlastní kvalifikace.

Kvalita poskytovaných služeb a minimalizace negativních dopadů našich činností na životní prostředí má zásadní význam pro další posílení postavení společnosti na trhu a její další rozvoj.

Datum: 24.3.2014                                                                      předseda představenstva

DEKONTA, a.s.

 .