• Průzkum znečištění environmentální zátěže ve společnosti Istrochem Bratislava

Objednatel: DEKONTA Slovensko

Místo realizace: Bratislava

Doba realizace: 2011-2012

Předmět zakázky: Přípravné práce pro průzkum, sondážní, vzorkovací a vyhodnocovací práce. V rámci zakázky byla provedena lokalizace zdrojů a ohnisek znečištění, posouzení rozsahu znečištění a vypracována závěrečná zpráva.

  • Průzkum znečištění v areálu bývalého podniku PREFA Trmice

Objednatel: Jotun Powder Coatings (CZ) a.s.

Místo realizace: Ústí nad Labem – Trmice

Doba realizace: 2011

Předmět zakázky: Průzkum znečištění zemin, stavebních konstrukcí a podzemních vod v areálu bývalého podniku PREFA Trmice. Součástí prací byly vrtné práce, odběr vzorků, atmogeochemický průzkum, analýza vzorků, vyhodnocení a návrh nápravných opatření. Hlavním kontaminantem byly ropné uhlovodíky a těžké kovy.

  • Doprůzkum kontaminace zemin a  stavebních konstrukcí v areálu DIAMO, s.p. „Starý závod“, Zlaté hory

Objednatel: AQUASYS, spol. s r.o.

Místo realizace: Zlaté hory

Doba realizace: 2011

Předmět zakázky:  Průzkumné práce za účelem potvrzení masívní kontaminace zemin a stavebních konstrukcí těžkými kovy a jinými organickými polutanty (PAU, C10 – C40).  V rámci zakázky byly provedeny přípravné práce pro průzkum, sondážní, vzorkovací a analytické práce a zajištění konečného odstranění jednotlivých druhů ostatních a nebezpečných odpadů.

  • Průzkum znečištění a riziková analýza lokality Litovel – Nasobůrky

Objednatel: Město Litovel

Místo realizace: Litovel – Nasobůrky

Doba realizace: 2011

Předmět zakázky: Průzkum znečištění (vrtné práce, geofyzikální průzkum, karotážní měření, vzorkovací a laboratorní práce), zpracování rizikové analýzy a zpracování projektu sanace k odstranění ekologické zátěže.

  • Průzkum a analýza rizik – odstranění znečištění říčních sedimentů v rámci těžby naplavenin a následné revitalizace toku řeky Bíliny

Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik

Místo realizace: řeka Bílina

Doba realizace: 2011

Předmět zakázky: Průzkum znečištění dnových sedimentů řeky Bíliny – zjištění úrovně koncentrace sledovaných látek, původ a stav znečištění. Hodnocení přirozené atenuace a vypracování analýzy rizik.

  • Doprůzkum znečištění, analýza rizik a matematický model proudění a transportu kontaminace na lokalitě Karlovy Vary – severní nádraží

Objednatel: BIODEGRADACE s.r.o.

Místo realizace: Karlovy Vary

Doba realizace: 2010

Předmět zakázky:  Doprůzkum znečištění lokality spadající do ochranného pásma II.stupně přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary, zpracování rizikové analýzy, aktualizace matematického modelu a doporučení postupu nápravných opatření.

  • Analýza rizik území ve správě DIAMO, s.p., o.z. TÚU Stráž pod Ralskem zasažených hlubinou těžbou uranu

Objednatel: SCES – Group, spol. s r.o.

Místo realizace: Stráž pod Ralskem

Doba realizace: 2008 – 2010

Předmět zakázky:  Provedení průzkumných prací, stanovení míry a rozsahu kontaminace a zpracování analýzy rizika staré ekologické zátěže jako důsledku provozu povrchových stavebních objektů a aktivit souvisejících s bývalou hlubinnou těžbou uranu.

  • Doprůzkum a projektová dokumentace sanace v rámci opatření vedoucích k nápravě starých ekologických zátěží ve společnosti Alfatex Móda, s.r.o.

Objednatel: Česká Republika – Ministerstvo financí

Místo realizace: Pelhřimov

Doba realizace: 2008-2010

Předmět zakázky: Provedení a vyhodnocení doprůzkumu znečištění chlorovanými uhlovodíky v areálu společnosti Alfatex Móda, s.r.o. v Pelhřimově, vyhodnocení parametrů přirozené atenuace a zpracování projektů sanace.

 .