• Likvidace úniku amoniaku z chladícího zařízení

Místo realizace: Vodňany
Doba realizace: 08/2012
Předmět zakázky: Likvidace následků úniku amoniaku z chladícího zařízení. V rámci zakázky proběhlo odčerpání  a neutralizace vzniklého amoniaku ze záchytných jímek. Dekontaminace zasažených prostor a odvoz odpadu k odstranění.

  • Dekontaminace haly a  technologií zaprášených únikem fluoridu sírového

Místo realizace: Praha Chodov
Doba realizace: 07/2012
Předmět zakázky: Čištění objektu a technologií zaprášených při úniku fluoridu sírového. V rámci zakázky proběhla analýza kontaminantu, zajištění technického zázemí, příprava neutralizačního roztoku, čištění haly a technologie, odvoz sorpčních prostředků a neutralizačního roztoku k odstranění.

  • Likvidace úniku kyseliny chlorovodíkové z přepravní cisterny u Bystřice na Benešovsku

Místo realizace: Bystřice
Doba realizace: 07/2012
Předmět zakázky: Součinnost se zasahující jednotkou HZS Středočeského kraje a likvidace následků havárie, při které došlo vlivem netěsnosti na zařízení přepravní cisterny k úniku kyseliny chlorovodíkové. V rámci zakázky proběhla aplikace sorpčních prostředků na zasažené území, odtěžení kontaminovaných zemin a odstranění vzniklých nebezpečných odpadů.

  • Likvidace úniku kyseliny dusičné z přepravní cisterny

Místo realizace: Stará Boleslav
Doba realizace: 03/2011
Předmět zakázky: Likvidace ekologické havárie na pozemní komunikaci v k.ú. Stará Boleslav. V rámci zakázky byla provedena aplikace neutralizačních látek na zasažené území, odsátí kontaminované povrchové vody, těžba, nakládka a odvoz kontaminované zeminy, čištění odvodňovacího kanálu a povrchu vozovky, odběr vzorků, zásyp sanačního výkopu inertní zeminou, dočištění lokality.

  • Průzkum a odstranění starých tlakových lahví z  prostoru cvičiště Bahna – Brdy

Místo realizace: cvičiště Bahna – Brdy
Doba realizace: 2010 – 2012
Předmět zakázky:  Průzkum předpokládaného výskytu tlakových lahví, jejich vyzvednutí, kontrola obsahu a převoz k likvidaci za přísných bezpečnostních podmínek, asistence jednotky požární ochrany.

  • Vyklízení, identifikace, inventarizace a zabezpečení sledovaných materiálů v k.ú. obce Bělá nad Svitavou

Doba realizace: 11/2010
Předmět zakázky: Terénní práce spojené s návozem logistického zabezpečení, označení vstupních prostorů a únikové trasy, třídění a evidence nesledovaných a sledovaných materiálů (sledované Policií ČR: radioaktivní a explozivní), inventarizace v jednotlivých prostorách a místnostech objektu, vzorkování a stanovení nalezených neoznačených chemikálií pomocí Ramanova spektrometru.

  • Likvidace nalezené rtuti ve staré studni v Mladé Boleslavi

Místo realizace: Mladá Boleslav
Doba realizace: 11/2010
Předmět zakázky: Likvidace a odstranění ohniska rtuťové kontaminace v odkryté studni a sanace kontaminované lokality.

  • Odčerpání a odvoz sirouhlíku – Lovosice

Místo realizace: Průmyslový areál Lovosice
Doba realizace: 09/2010
Předmět zakázky: Zajištění a přečerpání sirouhlíku a jeho převoz k likvidaci. Veškeré práce probíhaly za přísných bezpečnostní podmínek s asistencí bezpečnostních složek IZS. Při realizaci zakázky byly použity ochranné osobní pomůcky s nejvyšším stupněm bezpečnosti práce a ochrany zdraví.

  • Likvidace úniku chemických látek a motorové nafty při dopravní nehodě nákladního automobilu u obce Čechtice

Místo realizace: k.ú. obce Čechtice
Doba realizace: 06/2010
Předmět zakázky: Zajištění chemických látek z havarovaného automobilu, stanovení neznámých chemikálií pomocí Ramanova spektrometru, sanace lokality a odstranění vzniklých odpadů.

 

 

 

 

 .