• Likvidace kontaminace zemin leteckým petrolejem po pádu letounu

Místo realizace: Radovesnice u Kolína
Doba realizace:11/2012
Předmět zakázky: Likvidace následků havárie letounu u Radovesnice na Kolínsku. V rámci zakázky bylo realizováno ověření podzemních vedení na lokalitě, odtěžení kontaminovaných zemin, atmogeochemický průzkum lokality, kvalitativní analýzy vzorků zemin, závoz sanačního výkopu inertní zeminou.

  • Likvidace nelegální skládky Praha – Dubeč

Místo realizace: Praha – Dubeč
Doba realizace: 07/2012
Předmět zakázky: Odčerpání zbytků ropných látek z poškozených kontejnerů, odvoz odpadu k likvidaci, zásyp kontaminace sorbenty, odtěžba kontaminovaných zemin, zásyp sanačního výkopu inertním materiálem, úklid lokality

  •  Likvidace kontaminace ropnými látkami po havárii nákladních automobilů u obce Sazená

Místo realizace: Sazená
Doba realizace: 04/2012
Předmět zakázky: Zastavení šíření kontaminace aplikací sypkých sorbetů na zasažená místa, zajištění zbytků ropných látek z nádrží, asistence při vyprošťování havarovaných nákladních automobilů, vzorkování zemin na kvalitativní analýzy, dopravní dohled a řízení provozu na komunikaci, odtěžení a sanace kontaminovaných zemin.

  • Likvidace úniku ropných látek do odvodňovacího systému pozemní komunikace v Praze Uhříněvsi

Místo realizace: Praha – Uhříněves
Doba realizace: 04/2012
Předmět zakázky: Zásyp kontaminovaného prostoru sorpčními prostředky, odčerpání uniklé motorové nafty a vyčištění odvodňovacího kanálku podél komunikace, strojní čištění komunikace, ruční odtěžení kontaminovaných zemin v místě, kde zaparkovalo poškozené vozidlo, odvoz odpadní vody, použitých sorbentů a kontaminovaných zemin k odstranění.

  • Likvidace úniku ropných látek do Labe (havárie pontonu převážejícího pásový bagr)

Místo realizace: Ústí nad Labem
Doba realizace: 10/2011
Předmět zakázky: Instalace norných stěn a aplikace sorpčních materiálů na hladinu řeky, kontrola a dozor na lokalitě při vyprošťování havarovaného pontonu, sběr a likvidace použitých sorpčních materiálů a jejich odvoz k likvidaci.

  • Likvidace následků úniku ropných látek, olejů a hasebních látek po havárii nákladního automobilu na dálnici D5

Místo realizace: 80. kilometr dálnice D5
Doba realizace: 05/2011
Předmět zakázky: Zastavení šíření kontaminace aplikací sorpčních prostředků, odlov živých ryb z retenční nádrže kontaminace a jejich přemístění do nekontaminovaného toku, odčerpání kontaminované vody z usazovacích jímek, odtěžení kontaminovaného usazeného písku a kalu, dočištění retenční nádrže a jímek, kvalitativní odběry vzorků vody.

  • Likvidace úniku mazutu z průmyslového areálu v Letohradu

Místo realizace: Letohrad
Doba realizace: 04-05/2010
Předmět zakázky: Zajištění přítoku Tiché Orlice systémem norných stěn, odsávání mazutu z potrubního kanálu, čerpání kontaminované vody z výkopové jámy, těžba kontaminovaných zemin a betonů, čištění technologie mazutového hospodářství pomocí detergentů a tlakové vody, vyčištění úkapové jímky, odkrytí potrubního kanálu, řezání a následné odstranění potrubí, zbytku izolací a kabelů, požární asistence během řezání, vybudování monitorovacích objektů, zpětný zásyp inertním materiálem, monitoring břehových sedimentů, zemin, podzemních a povrchových vod.

  • Likvidace výskytu ropných látek ve studni v obci Zdice

Místo realizace: Zdice
Doba realizace: 10-11/2010
Předmět zakázky: Likvidace výskytu ropných látek ve studny. V rámci zakázky bylo provedeno odsátí kontaminované vody ze studně, kvalitativní analýzy vody, vyčištění vody tlakovou vodou, monitoring znečištění.

 

 

 .