• Fáze I ekologického auditu cementáren a dalších zařízení na výrobu a zpracování stavebních směsí

Objednatel: AECOM/URS Irsko

Místo realizace: Rumunsko

Doba realizace: 09/2014 – 1/2015

Předmět zakázky: Návštěva lokalit, prostudování environmentálních dokumentů ve virtuálním dataroomu, vypracování zprávy z auditu vč. vyčíslení nákladů na dosažení shody s platnou legislativou

 

 • Poskytování služeb v oblasti ochrany životního prostředí

Objednatel: Řízení letového provozu České republiky, státní podnik

Místo realizace: Česká republika

Doba realizace: 2014 – běžící

Předmět zakázky: Zpracování roční zprávy o stavu podniku, pravidelné kontroly stavu ochrany životního prostředí, školení pro zaměstnance objednatele, vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší, včetně zpracování a aktualizace provozních řádů, vedení průběžné evidence produkovaných a předávaných odpadů, roční hlášení o produkci a nakládání s odpady, výkaz o nakládání s obaly pro EKO-KOM, zpracování havarijního plánu, zajištění odborného nakládání s chemickými látkami a směsmi apod.

 

 • Audit shody v oblasti životního prostředí a bezpečnosti práce čtyř výrobních       závodů United Technology Corporation

Objednatel: Ensafe Inc/UTAS

Místo realizace: Kalisz, Krosno, Rszezow, Wroclaw, Polsko

Doba realizace: 04 – 10/2014

Předmět zakázky: Návštěva lokalit, prostudování dokumentů v oblasti ekologie a bezpečnosti práce, porovnání s platnou polskou legislativou a korporátními směrnicemi UTC, vypracování zprávy z auditu vč. návrhu nápravných opatření

 

 • Audit shody v oblasti životního prostředí a bezpečnosti práce subdodavatelů firmy HONEYWELL

Objednatel: URS Germany/HON

Místo realizace: ČR (4 lokality), Maďarsko (1 lokalita), Rumunsko (1 lokalita)

Doba realizace: 11/2012 – 8/2014

Předmět zakázky: Návštěva lokalit, prostudování dokumentů v oblasti ekologie a bezpečnosti práce, porovnání s platnou polskou legislativou a korporátními směrnicemi Honeywell vypracování zprávy z auditu vč. návrhu nápravných opatření

 

 • Audit shody v oblasti životního prostředí a bezpečnosti práce výrobního závodu Sikorski

Objednatel: Ensafe Inc/Sikorski

Místo realizace: Mielec, Polsko

Doba realizace: 10 – 11/2014

Předmět zakázky: Návštěva lokalit, prostudování dokumentů v oblasti ekologie a bezpečnosti práce, porovnání s platnou polskou legislativou a korporátními směrnicemi Sikorski, vypracování zprávy z auditu vč. návrhu nápravných opatření

 

 • Environmentální audit, fáze I cementárny Lafarge vč. 4 lomů pro těžbu vstupních surovin

Objednatel: URS Irsko

Místo realizace: Ukrajina, Mykolaiv

Doba realizace: 01-03/2013

Předmět zakázky: Prohlídka lokality včetně prostudování environmentálních dokumentů, vypracování zprávy z auditu

 

 • Environmentální audit vybraných provozů ve společnosti AVE – skládky nebezpečných odpadů, zařízení pro třídění a zpracování odpadů

Objednatel: URS Německo

Místo realizace: Ukrajina, Moldávie, Rumunsko

Doba realizace: 10/2012 – 01/2013

Předmět zakázky: Prostudování environmentálních dokumentů, vypracování zprávy z auditu

 

 • Audit ekologie, bezpečnosti práce a sociálních dopadů (Due Dilligence) společnosti Donbas Clays a UMG       – těžba a úprava suroviny pro keramickou výrobu (4 lokality).

Objednatel: URS Belgium /Sibelco/EBRD

Místo realizace: Ukrajina

Doba realizace: 05-11/2013

Předmět zakázky: Návštěva lokality, prostudování environmentálních dokumentů, dokumentace BOZP, porovnání s platnou ukrajinskou legislativou a směrnicemi EBRD/Světové banky, vypracování zprávy z auditu včetně návrhů nápravných opatření v oblasti ekologie, BOZP a sociálních aspektů

 

 • Technický, finanční audit, audit ekologie, bezpečnosti práce a sociálních dopadů (Due Dilligence) a Environmentální a sociální analýza společnosti KSS Invest – pro výroba tepla (3 lokality – Tulský region, 1 lokalita Kiselevsk).

Objednatel: KKS Invest / EBRD / IFC

Místo realizace: Rusko

Doba realizace: 05-11/2012

Předmět zakázky: Návštěva lokality, prostudování environmentálních dokumentů, dokumentace BOZP, porovnání s platnou ruskou legislativou a směrnice EBRD/Světové banky, vypracování zprávy z auditu včetně návrhů nápravných opatření v oblasti ekologie, BOZP a sociálních aspektů

 

 • Audit shody v oblasti ekologie, BOZP a sociální audit (EHSS audit) ve společnosti SCP Mondi a.s. Ružomberok, výrobce celulózy a papíru

Objednatel: Mondi / Poyry Finsko

Místo realizace: Ružomberok, Slovensko

Doba realizace: 09-10/2012

Předmět zakázky: Návštěva lokality, prostudování environmentálních dokumentů, vypracování zprávy z auditu (EHSS)

 

 • Environmentální, zdravotní a bezpečnostní audit (EHS audit) ve společnosti Worthington Cylinders, a.s. v Hustopečích

Objednatel: URS Německo

Místo realizace: Hustopeče, Česká republika

Doba realizace: 07-08/2012

Předmět zakázky: Prohlídka závodu na výrobu automobilových vzduchojemů a ocelových lahví na stlačený plyn, prostudování environmentálních dokumentů a vypracování zprávy z auditu (EHS)

 

 • Due dilligence ekologický a bezpečností audit chemického závodu Synthos Kralupy a.s.

Objednatel: Pilko & Associate, LP

Místo realizace: Kralupy n/Vltavou, Česká republika

Doba realizace: 07/2012

Předmět zakázky: Zhodnocení souladu provozování chemického závodu Synthos Kralupy a.s. (výroba polymerů a kaučuku) s požadavky platné legislativy životního prostředí, bezpečnosti práce a prevence závažných havárií, zhodnocení potenciální kontaminace životního prostředí.

 

 • Hodnocení studie o posouzení vlivů výstavby a provozu sítě VVN (400 kV) na životní prostředí (EIA) vč. sociálních dopadů

Objednatel: EBRD

Místo realizace: Podgorica, Montenegro

Doba realizace: 09/2011 – 10/2012

Předmět zakázky: Návštěva lokality, prostudování environmentálních dokumentů (ESIA), vypracování zprávy z auditu vč. návrhu nápravných opatření

 

 • Průzkum přítomnost azbestu ve společnosti Jerevan Metro Company

Objednatel: EBRD, Yerevan Metro Company

Místo realizace: Yerevan, Armenie

Doba realizace: 06/2011 – 11/2012

Předmět zakázky: Prohlídka lokality, prostudování dokumentů, které byly k dispozici, vzorkování a vypracování plánu na odstranění azbestu a zacházení s nebezpečnými odpady

 

 • Hodnocení vlivu stavby na životní prostředí „Sanace bývalého ložiska štěrkopísku“

Objednatel: Ministerstvo financí ČR

Místo realizace: Česká republika

Doba realizace: 05/2010 – 02/2012

Předmět zakázky: Prohlídka lokality, prostudování environmentálních dokumentů, vypracování dokumentace EIA včetně rozptylové a hlukové studie a studie biodiverzity a plánu odpadového hospodářství

 

 • Environmentální audit a audit shody BOZP ve společnosti DUROPACK, výrobce kartonových a papírových obalů

Objednatel: URS Corporation

Místo realizace: České Budějovice, Česká republika a Martin, Slovensko

Doba realizace: 04-06/2011

Předmět zakázky: Prohlídka lokality, prostudování environmentálních dokumentů (EHS), vypracování zprávy z auditu

 

 • Audit ekologie, bezpečnosti práce a sociálních dopadů (Due Dilligence) Dilligence) a Environmentální a sociální analýza v teplárenské společnosti Novosadska Toplana heating Company

Objednatel: EBRD

Místo realizace: Novi Sad, Srbsko

Doba realizace: 10/2010 – 04/2011

Předmět zakázky: Návštěva lokality, prostudování environmentálních dokumentů, dokumentace BOZP, porovnání s platnou ruskou legislativou a směrnice EBRD/Světové banky, vypracování zprávy z auditu včetně návrhů nápravných opatření v oblasti ekologie, BOZP a sociálních aspektů

 

 • Environmentální hodnocení shody ve společnosti Walmark, výrobce potravinových doplňků

Objednatel: advokátní kancelář Havel&Holásek

Místo realizace: Trutnov a Třinec, Česká republika

Doba realizace: 11/2010 – 05/2011

Předmět zakázky: Environmentální hodnocení shody ve společnosti Walmark, na dvou lokalitách zahrnující prohlídku lokality, prostudování environmentálních dokumentů, vypracování zprávy

 

 • Hodnocení vlivu stavby a provozu areálu odpadového hospodářství vč. sběrného dvora v Aši

Objednatel: Městský úřad Aš

Místo realizace: Aš, Česká republika

Doba realizace: 05/2010 – 03/2011

Předmět zakázky: Prohlídka lokality, prostudování environmentálních dokumentů, vypracování zprávy z auditu včetně rozptylové a hlukové studie a studie biodiverzity.

 

 • Environmentální audit shody výrobních závodů společnosti IACG (výrobce automobilových systémů a komponentů)

Objednatel: ERM Maďarsko

Místo realizace: 4 lokality v České republice a 1 lokalita na Slovensku

Doba realizace: 07-09/2010

Předmět zakázky: Environmentální hodnocení shody ve společnosti IACG na pěti lokalitách zahrnující prohlídku lokality, prostudování environmentálních dokumentů, vypracování zprávy

 

 • Audit ekologie, bezpečnosti práce a sociálních dopadů (Due Dilligence) Dilligence) a Environmentální a sociální analýza v pivovaru Oboloň

Objednatel: EBRD

Místo realizace: Kiev a Fastiv, Ukrajina

Doba realizace: 05 – 06/2009

Předmět zakázky: Návštěva lokality, prostudování environmentálních dokumentů, dokumentace BOZP, porovnání s platnou ruskou legislativou a směrnice EBRD/Světové banky, vypracování zprávy z auditu včetně návrhů nápravných opatření v oblasti ekologie, BOZP a sociálních aspektů

 • Poradenská činnost v oblasti životního prostředí se zaměřením na problematiku odpadového hospodářství

Objednatel: Tesco Stores ČR a.s.

Místo realizace: Česká republika

Doba realizace: 2009 – běžící

Předmět zakázky: Zpracování a vedení evidence vznikajících odpadů, zpracování ročních hlášení o produkci odpadů vč. jejich zaslání do systému ISPOP, zajištění aktualizace povolení v oblasti nakládání s odpady, pravidelná kontrola dodržování platné legislativy v oblasti odpadového hospodářství.

 

 • Komplexní zajištění odpadového hospodářství pro čerpací stanice pohonných hmot bývalé sítě ČS LUKOIL (dnes MOL)

Objednatel: MOL Retail Česká republika, s.r.o.,

Místo realizace: Česká republika

Doba realizace: 2005 – běžící

Předmět zakázky: Odběr, odvoz a odstranění běžné produkce nebezpečných a ostatních odpadů vznikajících na jednotlivých čerpacích stanicích PHM, čištění odlučovačů ropných látek, úkapových jímek a lapáků nečistot, čištění kanalizace, vedení předepsané dokumentace k nakládání s odpady (evidence přepravy odpadů, roční hlášení do ISPOP), zajištění havarijní služby, zajištění funkce odpadového hospodáře, dodávka sorpčních prostředků pro jednotlivé ČS.

 

 • Poradenská činnost v oblasti životního prostředí – vedení systému environmentálního managementu dle ISO 14001

Objednatel: DAF Trucks Praha, s.r.o.

Místo realizace: Česká republika

Doba realizace: 2005 – běžící

Předmět zakázky: Zpracování a vedení evidence vznikajících odpadů, zpracování ročních hlášení o produkci odpadů vč. jejich zaslání do systému ISPOP, zajištění aktualizace povolení v oblasti životního prostředí, pravidelná kontrola dodržování platné legislativy, příprava společnosti na certifikační, resp. opakované audity EMS.

 

 

 

 

 

 .