• Kořenová čistírna odpadních vod Kostelec nad Ohří

objednatel: Výzkumné centrum Kostelec nad Ohří
Místo provádění: Kostelec nad Orlicí
Doba řešení: 12/2013
Výzkumná KČOV II. Generace s horizontálně → vertikálně → horizontálně podpovrchovým průtokem odpadních vod, dimenzována na 75 EO

  • Vývoj technologií pro čištění srážkových smyvů z komunikací a jiných zpevněných ploch

evidenční číslo projektu: TA03030400
Program: TA Podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA
Podprogram:   3 – Udržitelný rozvoj dopravy
Specifický cíl: C3_3 – Snížení negativních vlivů infrastrukturních staveb na životní prostředí (zejm. z hlediska hluku, prašnosti, vibrací, světelného znečištění, narušení biokoridorů aj.)
Doba řešení: 01/2013 – 12/2015

  • Rekonstrukce a přístavba kořenové čistírny odpadních vod v obci Kotenčice

Objednatel: Obec Kotenčice
Místo provádění: obec Kotenčice, okr. Příbram
Doba realizace: 04-06/2012

  • Čistírna odpadních vod v obci Chrámce

Objednatel: Zámecké sady Chrámce
Místo provádění: Chrámce, okr. Most
Doba realizace: 10/2012

  • Vegetační čistírna odpadních vod pro novostavbu rodinného domu v obci Smolotely, okr. Příbram

Objednatel: Pavel Dvořák, Kamýk nad Vltavou
Místo provádění: Smolotely
Doba realizace: 8/2012

.