• Přenos know-how v přístupu k odstraňování ekologických zátěž II, Mongolsko

Identifikační číslo: CzDA-MN-2012-18-41010/1
Objednatel: Česká rozvojová agentura
Sektor: obecná ochrana životního prostředí
Místo realizace: Mongolsko
Doba realizace: 2016 – 2017
Realizátor:  DEKONTA, a.s.
Partner projektu: Ministerstvo životního prostředí a zeleného rozvoje a turismu

Celkový rozpočet: 20 699 000,- Kč

Mongolsko se potýká s ekologickými zátěžemi vzniklými činností průmyslových podniků, armády, haváriemi atd., nicméně jeho zkušenosti v oblasti jejich odstraňování jsou omezené. Cílem projektu je předat specifické zkušenosti českých expertů v oblasti odstraňování ekologických zátěží způsobených činností člověka.

V rámci první projektu (2013-2015) proběhl především sběr dat, vytvoření metodik a manuálů a elektronické databáze v GIS. Na základě získaných dat byla v únoru 2016 zahájena realizace 2. fáze projektu (2016-2017) zaměřeného na průzkum vybraných lokalit a vzorové sanační aktivity, které představí vhodné sanační opatření pro běžné typy kontaminovaných lokalit vyskytujících se v Mongolsku.

V rámci druhé fáze projektu jsou na lokalitách Nalaikh, Bulgan a Zuunbayan  realizovány průzkumné práce, budou zpracovány rizikové analýzy, navržena nápravná opatření a budou provedeny demonstrativní sanační zásahy na lokalitách Bulgan a Nalaikh. Dále budou zpracovány vzorové sanační projekty pro všechny výše uvedené lokality. Všechny výstupy budou podporovány cílenými školeními a v případě vzorkovacích, průzkumných a sanačních prací také ukázkovými realizacemi, do kterých budou aktivně zapojeni i zástupci státní správy a odborné inspekce ze všech aimagů Mongolska.

Projekt se soustředí, jak na zástupce státní správy na jednotlivé zástupce odborné inspekce, kteří mají na starosti problematiku kontaminovaných lokalit a oblast ochrany přírody.

  • Budování kapacit v oblasti prevence závažných havárií v Gruzii

Identifikační číslo: CzDA-GE-2013-19-41010
Objednatel: Česká rozvojová agentura
Sektor: Prevence katastrof a připravenost na jejich řešení

Místo realizace: Gruzie
Doba realizace: 2014 – 2016
Realizátor:  DEKONTA, a.s.
Partner projektu: Ministerstvo životního prostředí a ochrany přírodních zdrojů Gruzie

Celkový rozpočet: 7 616 620,- Kč

Cílem projektu je poskytnutí asistence a zkušeností českých expertů  Ministerstvu životního prostředí a ochrany přírodních zdrojů Gruzie aktivně směřuje k implementaci tzv. „Major Accident Prevention“ (dále jen „MAP“, prevence závažných havárií).

V rámci tohoto projektu Česká republika prostřednictvím České rozvojové agentury pomáhá s přípravou legislativního rámce a s posílením implementačních kapacit gruzínských institucí, a tím vytvoří předpoklady k systémovému řešení problematiky MAP na standardní mezinárodní úrovni v souladu s předpisy EU a zároveň s úmluvou UNECE TEIA (Transboundary Effects of Industrial Accidents).

Aktivitami projektu jsou zmapování stávající platné legislativy a databází MAP, zmapování kompetencí a činnosti jednotlivých úřadů aktivních v této oblasti, vypracování seznamu doporučení pro harmonizaci stávající legislativy s předpisy EU a relevantními multilaterálními environmentálními úmluvami, zpracování návrhu zákona a vypracování návrhu metodik a inspekčních postupů MAP v průmyslových podnicích. Dále jsou zpracovány metodiky vzorkování, dodáno základní vzorkovací a analytické vybavení a proběhne školení školitelů vzorkování a inspekčních postupů MAP a školení školitelů pro oblast implementace metodických pokynů.

  • Náprava ekologických zátěží způsobených pesticidy v Moldavsku II.

Identifikační číslo: CzDA-MD-2012-6114015
Objednatel: Česká rozvojová agentura
Sektor: zásobování vodou a sanitace
Místo realizace: katastrální území obcí Singerei (oblast Singerei), Oniscani (oblast Calarasi), Papauti (oblast Rezina), Pelivan (oblast Orhei), Pascani (oblast Criuleni, Chisinau), Moldavsko
Doba realizace: 2013 – 2015
Realizátor: DEKONTA, a.s.
Partner projektu: Ministerstvo životního prostředí Moldavska, Centrum persistentních organických polutantů (POPs).

Celkový rozpočet: 22 800 000,- Kč

Rozvojovým záměrem projektu je zlepšení stavu životního prostředí, snížení rizika poškození zdraví obyvatel, žijících v příslušných oblastech, kde jsou nevyhovujícím způsobem dočasně skladovány pesticidní látky.

Projekt přispěje k rozšíření možností využití jednotlivých skladů i bezpečného využití jejich okolí. Výstupy projektu poskytnou správním orgánům v úplné podklady o stavu pesticidů ve vybraných lokalitách, o jejich odstranění a o stavu skladů a okolí po vymístění odpadů.

Projekt je zaměřen na plnění dvou základních cílů: zajištění konečného odstranění pesticidů z regionálních skladů v Moldavsku a posouzení rozsahu a rizikovosti zbytkové kontaminace skladů a jejich okolí po odstranění pesticidů. Plánovanými aktivitami projektu jsou: inventarizace pesticidů, přeložení do vyhovujících nádob, nakládka a odvoz k odstranění 250 t pesticidů včetně zabezpečení všech nezbytných legislativních požadavků, zhodnocení rozsahu zbytkové kontaminace pesticidy a z nich vyplývajících rizik a zajištění informační kampaně pro místní obyvatele. Projekt bude ukončen v roce 2015 zaprotokolováním stavu a předáním lokalit moldavským partnerům.

  • Průzkum a sanace lokalit znečištěných ropnými látkami v obcích Lunga a Mărculeşti v Moldavsku II.

Identifikační číslo: CzDA-MD-2012-12-14015
Objednatel: Česká rozvojová agentura
Sektor: zásobování vodou a sanitace
Místo realizace: obce Lunga a Mărculeşti, Moldavsko
Doba realizace: 2013 – 2015
Realizátor: Dekonta, a.s.
Partner projektu: Ministerstvo životního prostředí Moldavska

Celkový rozpočet: 16 100 000,- Kč

Projekt má za cíl snížit, popř. odstranit znečištění podzemních vod ohrožující zdraví obyvatel v obcích Lunga a Mărculeşti (a potenciálně biologickou rozmanitost v širší oblasti), zabránit dalšímu šíření znečištění a vytvořit vstupní předpoklady pro následné zlepšení zásobování obyvatel obcí Lunga a Mărculeşti pitnou vodou. V těsném sousedství těchto obcí fungovalo od roku 1957 do počátku devadesátých let vojenské letiště Mărculeşti. Důsledkem špatného nakládání s pohonnými látkami došlo k značné kontaminaci podzemních vod. V okolních vesnicích (především ve vesnici Lunga) je ve veřejných i soukromých studnách na hladině silná vrstva ropných látek (leteckého petroleje). Tyto studny tvoří hlavní zdroj užitkové i pitné vody pro velkou část místní populace, stávající stav je tudíž kritický.

Předmětem zakázky je pokračování sanačního zásahu na lokalitě Lunga a Mărculeşti v Moldavsku zahrnující zejména jeho intenzifikaci – posílení stávající sanační stanice na lokalitě a její úprava pro celoroční provoz, realizace nových sanačních vrtů, vybudování nových sanačních stanic způsobilých pro celoroční provoz, výstavba a provozování sanačního systému. V průběhu sanačního zásahu bude prováděn monitoring jakosti podzemních vod, dokumentován a vyhodnocován vývoj sanačního zásahu, provedena informační kampaň pro obyvatelstvo, školení obsluhy a supervize.

Tisková_zpráva_DEKONTA-MarculestiII (1)

  • Přenos know-how v přístupu k odstraňování ekologických zátěží, Mongolsko

Identifikační číslo: CzDA-MN-2012-18-41010
Objednatel: Česká rozvojová agentura
Sektor: obecná ochrana životního prostředí
Místo realizace: Mongolsko
Doba realizace: 2013 – 2014
Realizátor: Sdružení GEOMIN družstvo – DEKONTA, a.s.
Partner projektu: Ministerstvo životního prostředí a zeleného rozvoje, Kancelář národní rady pro správu chemických látek.

Celkový rozpočet: 11.052.400,- Kč

Mongolsko se potýká s ekologickými zátěžemi vzniklými činností průmyslových podniků, armády, haváriemi atd., nicméně jeho zkušenosti v oblasti jejich odstraňování jsou omezené. Cílem projektu bylo zvýšit schopnost mongolské strany systematicky a komplexně vyřešit problematiku ekologických zátěží. Prvním krokem k efektivnímu postupu bylo vytvoření přehledu o stávající situaci, a to jak v oblasti legislativní a metodické, tak získání informací o rozšíření, původu a rizicích vyplývajících z ekologických zátěží samotných. V rámci projektu došlo k vytvoření relevantních metodik, přizpůsobených specifickým mongolským podmínkám (např. systém stanovení priorit řešení ekologických zátěží, průzkum kontaminovaných lokalit, zpracování analýzy rizik kontaminovaného území nebo vzorkovací metody v rámci průzkumných prací), byl zpracován rámcový návrh úpravy legislativy a vytvořena elektronická databáze ekologických zátěží v prostředí GIS, optimalizovaná pro mongolské podmínky. Následoval přenos know-how v oblasti průzkumu kontaminovaných lokalit a základních sanačních metod. Všechny výstupy byly podporovány cíleným školením a v případě vzorkovacích, průzkumných a sanačních prací také ukázkovými realizacemi, do kterých byli aktivně zapojeni i zástupci cílových skupin.

Projekt se soustředil jak na zástupce státní správy, která má oblast ekologických zátěží na starosti, tak na relevantní odborníky z oblastí průzkumů znečištění a jeho následujícího odstraňování.

  • Podpora překonávání následků působení herbicidů/dioxinů ve Vietnamu

Identifikační číslo: CzDA-VN-2011-16-14015
Objednatel: Česká rozvojová agentura
Sektor: Zásobování vodou a sanitace
Místo realizace: Hanoi, Phu Cat, Bien Hoa, Vietnam
Doba realizace: 2012 – 2014
Realizátor: „Sdružení DEKONTA-ALS“

Celkový rozpočet: 9 600 000,- Kč

Rozvojový záměr projektu: Rozvojovým záměrem projektu bylo zmírnit ohrožení zdraví obyvatel a poškození životního prostředí následkem masivní aplikace herbicidů v době americko-vietnamského vojenského konfliktu. Aktivity projektu zahraniční rozvojové spolupráce přispěly k naplnění záměru především prostřednictvím podpory rozvoje lidského a technického potenciálu pro řešení nápravy životního prostředí a zlepšování zdravotního stavu populace v oblastech ohnisek znečištění horninového prostředí a sedimentů při leteckých základnách v Bien Hoa a Phu Cat.

.