• Sanace kontaminovaného území pesticidy, Klatovy – Luby

Objednatel: Václav Rychtařík, Klatovy
Místo realizace: Klatovy – Luby
Doba realizace: 2010-2012
Předmět zakázky:  Odstranění staré ekologické zátěže kontaminovaného území a objektu pesticidy a ropnými látkami. V rámci zakázky byla provedena demolice kontaminovaných stavebních konstrukcí, zneškodnění kontaminovaných stavebních konstrukcí a zemin, vybudování sanačního systému na lokalitě, sanace nesaturované zóny metodou biodegradace in-situ.

 • Odstranění zdravotních rizik pro obyvatele města, bývalý závod ZPA Čakovice

Objednatel: Město Pečky
Místo realizace: Pečky
Doba realizace: 2010-2012
Předmět zakázky:  Odstranění staré ekologické zátěže v bývalém průmyslovém areálu ZPA Čakovice, provozovny Pečky – kontaminace chlorovanými uhlovodíky v saturované i nesaturované zóně jak využitím klasických tak inovativních metod. Dále demolice objektů, instalace sanačních vrtů, sanační a postsanační monitoring, zpracování aktualizace analýzy rizika.

 • Sanace starých ekologických zátěží – nedostatečně zlikvidovaných sond po těžbě ropy a zemního plynu v sektoru I CHOPAV Kvartér řeky Moravy

Objednatel: REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.
Místo realizace: CHOPAV Kvartér řeky Moravy
Doba realizace: 2010-2012
Předmět zakázky: Odtěžba kontaminovaných odpadů a následné odstranění vzniklých odpadů biologickou dekontaminací ex-situ na biodegradačních plochách v rámci sanace staré ekologické zátěže. Celkem bylo odstraněno 35 tis. tun kontaminovaných zemin RL.

 • Sanační opatření vedoucí k nápravě starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací ve společnosti Jihočeská plynárenská, a.s.

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo financí
Místo realizace: České Budějovice
Doba realizace: 2007-2012
Předmět zakázky:  Sanační zásah směřující k odstranění kontaminace dehtofenolovými produkty, demolice objektů, příprava staveniště, sanace ohnisek kontaminace, odstranění kontaminovaných odpadů, sanace kolektoru, sanační a postsanační monitoring.

 • Sanační opatření vedoucí k nápravě starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací ve společnosti HEXION Specialty Chemicals, a.s. v Sokolově

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo financí
Místo realizace: Sokolov
Doba realizace: 2006-2012
Předmět zakázky:  Demolice objektů včetně odstranění stavebních materiálů obsahujících azbestová vlákna, příprava staveniště, sanace ohnisek kontaminace v nesaturované zóně, odstranění kontaminovaných odpadů, sanace saturované zóny, venting, sanační monitoring, zpracování aktualizace analýzy rizika.

 • Sanace ekologické zátěže v  areálu bývalého distribučního terminálu společnosti SLOVNAFT v lokalitě Pozdišovce

Objednatel: DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Místo realizace: Slovensko – Pozdišovce
Doba realizace: 2004-2011
Předmět zakázky:  Doprůzkum znečištění a zpracování projektu sanace. Následně byla provedena odtěžba  kontaminovaných zemin a demolice kontaminovaných objektů. Zemina a sutě byly dekontaminovány metodou biodegradace on-site, podzemní voda byla čištěna sanačním čerpáním.

 • Sanace ekologické zátěže v  areálu bývalého distribučního terminálu společnosti SLOVNAFT v lokalitě Ružomberok

Objednatel: DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Místo realizace: Slovensko – Ružomberok
Doba realizace: 2004-2011
Předmět zakázky:  Doprůzkum znečištění a zpracování projektu sanace. Následně byla provedena odtěžba  kontaminovaných zemin a demolice kontaminovaných objektů. Zemina a sutě byly dekontaminovány metodou biodegradace on-site, dále byl proveden venting nesaturované zóny a podzemní voda byla čištěna sanačním čerpáním.

 • Sanace horninového prostředí kontaminovanými chlorovanými uhlovodíky a ropnými látkami v okolí hangáru F v areálu Letiště Praha Ruzyně

Objednatel: České aerolinie a.s.
Místo realizace: Praha Ruzyně
Doba realizace: 2006-2010
Předmět zakázky:  Sanace nesaturované zóny prostřednictvím ventingových a airspargingových vrtů, čištění odpadní vzdušniny pomocí katalyticko-oxidační spalovny, zhodnocení přirozené atenuace. Dále byla provedena sanace saturované zóny s obsahem chlorovaných uhlovodíků s využitím inovativní sanační technologie aplikace nanočástic železa.

 • Odstranění starých ekologických zátěží v a.s. CHEMOPETROL Litvínov

Objednatel: AQUATEST a.s.
Místo realizace: Chemopetrol Litvínov
Doba realizace: od roku 2009
Předmět zakázky:  Odstranění kontaminace nesaturované zóny v prostoru bývalé výrobny fenolů v Litvínově. V rámci zakázky byly provedeny vrtné práce, zneškodnění odpadů metodou biodegradace ex-situ a sanační monitoring biodegradované zeminy. Celkem bylo v letech 2011-2012 odstraněno 19 tis. t betonů a 118 tis. t kontaminovaných zemin ropnými látkami a fenoly metodou biodegradace.

 • Sanace ekologických škod způsobených kontaminací zemin a podzemní vody v areálu bývalého vojenského letiště v Žatci (nyní Průmyslová zóna Triangle)

Objednatel: Ústecký kraj
Místo realizace: letiště Žatec
Doba realizace: 2003-2009
Předmět zakázky: Demolice zpevněných ploch, podzemních garáží, zemní práce, odtěžba a sanace cca 100 tis. m3 kontaminovaných zemin ropnými látkami metodou biodegradace, sanace 135 tis. m3 podzemních vod.

 • Nápravná opatření na lokalitě Kovárna Kunčice společnosti Vítkovice, a.s.

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo financí
Místo realizace: Ostrava – Kunčice
Doba realizace: 2008-2010
Předmět zakázky:  Sanace zemin nesaturované zóny s obsahem NEL a PAU a sanační monitoring kvality podzemních vod v ukazateli chlorované uhlovodíky. Odstranění nebezpečných odpadů, odtěžení a separace ostatních odpadů a využití recykláž a ostatních odpadů v rámci terénních úprav.

 

 • Sanace ekologické zátěže Piletice – dokončení I.etapy

Objednatel: Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice
Místo realizace: Piletice
Doba realizace: 2011
Předmět zakázky: Demolice objektu vrátnice, vymístění kontaminovaných zemin a statické zajištění výkopů, odstranění kontaminovaných zemin, monitoring podzemních vod a zemin.

.