V oblasti konzultačních služeb poskytuje DEKONTA, a.s. následující služby:

 • ekologický auditing – zpracování ekologických auditů, auditů BOZP a auditů sociálních dopadů v rozsahu metodik EBRD, ASTM, IFC/WB; zpracování ekologických auditů fáze II – průzkumu znečištění zemin, podzemní vody, stavebních konstrukcí apod.;
 • zpracování dokumentací a posudků (EIA, ESIA) hodnotících vliv staveb, činností a technologií na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. a dle metodik EU, EBRD, IFC nebo Světové Banky (WB);
 • poradenská činnost při implementaci integrovaných systémů řízení (QMS+EMS+OHSAS) příp. samostatných systémů řízení jakosti – QMS dle ČSN EN ISO 9001, životního prostředí (ČSN EN ISO 14001) a ochrany zdraví a bezpečnosti práce (OHSAS 18001);
 • poradenská činnost včetně zpracování žádosti při získání integrovaného povolení dle zákona č. 76/2002 Sb. – IPPC, včetně zpracování základní zprávy;
 • zpracování hlukových studií pro stacionární a liniové zdroje hluku dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb.;
 • zpracování rozptylových studií a odborných posudků dle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší;
 • zpracování provozních řádů zdrojů znečišťování ovzduší, ročních hlášení, bilance VOC a souhrnné provozní evidence zdroje znečišťování ovzduší;
 • outsourcing ekologických služeb – zajišťování legislativního servisu či odpadového hospodářství;
 • zpracování plánů odpadového hospodářství;
 • zpracování havarijních vodohospodářských plánů dle vyhlášky č. 450/2005 Sb.;
 • analýza ekologických a zdravotních rizik kontaminovaných lokalit;
 • supervize (nezávislý dozor) při realizaci ekologických projektů;
 • ekologická újma – zpracování hodnocení rizik podle zákona č. 167/2008 Sb.


Reference