Analýza rizik je nástroj, který slouží ke stanovení rozsahu a míry kontaminace horninového prostředí (zemin, podzemní vody, půdního vzduchu), stavebních konstrukcí, skládek odpadů atd. a dále ke stanovení rizika působení této kontaminace na jednotlivé složky životního prostředí s důrazem na lidské zdraví. Cílem analýzy rizik je komplexní popis potenciálních rizik, která plynou z existence znečištění životního prostředí, a na základě posouzení jejich závažnosti stanovení nápravných opatření. Analýza rizik je zpracovávána v případech, kdy je podezření na existenci závažného ohrožení nebo znečištění povrchových nebo podzemních vod, případně na existenci další kontaminace, která by mohla negativně ovlivnit lidské zdraví a/nebo ekosystémy. Analýza rizik je rozhodující odborný podklad pro proces řízení a eliminace rizik souvisejících s kontaminací území.

Analýza rizik je komplexní materiál, který obvykle zahrnuje následující části:

 • shromáždění dat o lokalitě a jejím okolí,
 • shromáždění dat o kontaminaci, příp. průzkum znečištění území,
 • zhodnocení transportních cest znečištění vč. použití matematických modelů,
 • identifikace příjemců rizik a reálných expozičních scénářů,
 • hodnocení zdravotních a environmentálních rizik,
 • návrh cílů a cílových parametrů nápravných opatření,
 • návrh způsobu prokázání dosažení těchto parametrů,
 • návrh provedení nápravných opatření, vč. alternativ (např. sanační projekt),
 • návrh postsanačního monitoringu,
 • odhad finančních nákladů a časové náročnosti navržených nápravných opatření,
 • projednání závěrů analýzy rizik se zákazníkem, příp. příslušnými správními úřady.

Analýza rizik je prováděna v souladu s Metodickým pokynem MŽP ČR „Analýza rizik kontaminovaného území“ z roku 2011 a se závaznou osnovou zprávy stanovenou vyhláškou č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací. Dále je rovněž používán Metodický pokyn MŽP ČR „Indikátory znečištění“ (zemin a podzemních vod) z roku 2014.

Analýza rizik má časově omezenou platnost, protože vychází ze skutečností ověřených či známých v době zpracování. V případě, že nastanou změny, které významně ovlivní závěry analýzy rizik, je potřebné analýzu rizik aktualizovat.

 

Reference

.