Ekologický audit je objektivní posouzení míry souladu ekologických parametrů podniku s požadavky vyplývajícími z legislativy platné v oblasti ochrany životního prostředí. Jeho běžnou součástí je ale i vyhodnocení potenciálních rizik z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví. Jeho základním cílem je umožnit jeho zadavateli (soukromá společnost, rozvojová či investiční společnost – WB, IFC, EBRD atd.) vyhnout se budoucím finančním ztrátám vyplývajícím z nedostatečného vyhodnocení úrovně a charakteru ekologických rizik a následného odstraňování škod na životním prostředí (např. staré ekologické zátěže).

Ekologické audity jsou zpracovávány pro různé účely – obvykle se jedná o:

 • posouzení podniku před jeho koupí za účelem stanovení nákladů nezbytných pro uvedení podniku do souladu s požadavky ekologické legislativy – tzv. due diligence, resp. akviziční audity,
 • nezávislé posouzení podniku z hlediska plnění požadavků vyplývajících z ekologické legislativy za účelem předcházení případným postihům za neplnění požadavků ekologické legislativy – compliance audit příp. vendor due diligence audit
 • ekologický audit podniku v rámci zavádění a /nebo certifikace systému environmentálního managementu dle ISO 14001 resp. managementu BOZP dle OHSAS 18001.

Obvykle je audit realizován ve dvou fázích (I a II).
Cílem fáze I je určit:

 • stávající i potenciální dopady podniku na jednotlivé složky životního prostředí (emise do ovzduší, nakládání s vodami, nakládání s odpady, nakládání s nebezpečnými látkami, spotřeba surovin a energií, hluk, prašnost atd.),
 • opatření nutná k uvedení podniku do stavu vyhovujícího ekologické legislativě,
 • náklady související s realizací těchto nutných opatření,
 • místa potenciálního znečištění zemin, podzemní vody a stavebních konstrukcí v důsledku současných i předchozích provozních aktivit podniku,

Cílem fáze II je:

 • stanovení charakteru, rozsahu a míry kontaminace horninového prostředí, podzemní vody a stavebních konstrukcí v areálu podniku, příp. jeho okolí,
 • odhad nákladů a doby realizace sanačních opatření vedoucích k odstranění zjištěného znečištění.

Cílem auditu BOZP je určit:

 • stávající i potenciální dopady aktivit společnosti na bezpečnost práce a ochranu zdraví zaměstnanců, i externích subjektů provádějících svou činnost v areálu společnosti,
 • opatření nutná k uvedení podniku do stavu vyhovujícího legislativě BOZP,
 • náklady související s realizací těchto nutných opatření,

DEKONTA, a.s. zaměstnává celou řadu kvalifikovaných specialistů-auditorů, kteří jsou schopni realizovat obě fáze ekologického auditu v rozsahu požadavků protokolu EBRD, IFC nebo Světové Banky.

Reference

.