Hluková zátěž chráněných objektů provozem liniových, stacionárních a plošných zdrojů je dlouhodobým problémem na většině území ČR, zejména v oblasti hustšího osídlení. Stanovení budoucího hlukového zatížení včetně jejího porovnání s platnými limity stanovenými legislativou (nařízení vlády č. 272/2011 Sb.) a návrh případné protihlukové ochrany je jedním z nejběžnějších požadavků orgánů ochrany zdraví při povolování nových, příp. rozšíření stávajících záměrů.

DEKONTA, a.s. nabízí zpracování hlukových studií pro všechny kategorie zdrojů hluku, včetně hluku ze stavební činnosti a v případě překročení platných limitů navrhnout potřebná protihluková opatření..