Platná legislativní úprava – zákon č.100/2001 Sb. , v aktualizovaném znění – vymezuje investiční záměry a koncepce, pro něž je nezbytné provést před jejich realizací posouzení jejich potenciálních dopadů na jednotlivé složky životního prostředí a na zdraví obyvatelstva (tj. zpracovat tzv. Oznámení či Dokumentaci EIA). Prioritním cílem hodnocení je identifikace charakteru a stupně potenciálních rizik nesplnění některého z legislativně stanovených kritérií pro ochranu životního prostředí a lidského zdraví. V případě identifikace možného výskytu některého ze zmíněných rizik je dalším cílem hodnocení navržení takových opatření, která by příslušná rizika minimalizovala.

Obdobně je požadováno posuzování vlivu budoucí investiční záměrů i na mezinárodní úrovni. Environmentální a sociální analýza se zpracovává většinou na základě požadavků mezinárodních finančních institucí (EBRD, Světová banka atd.) poskytujících půjčky pro realizaci záměrů.

Společnost DEKONTA, a.s. zaměstnává specialisty – držitele osvědčení o odborné způsobilosti vydaných Ministerstvem životního prostředí, kteří jsou schopni na základě svých profesionálních zkušeností zpracovat hodnocení, příp. následný posudek dle příslušného zákona na vysoké odborné úrovni.

Společnost DEKONTA, a.s. nabízí následující služby:

  • oznámení podlimitního záměru dle přílohy č. 3 a zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění,
  • oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona,
  • dokumentaci záměru dle přílohy č. 4 zákona,
  • posudku dle přílohy č. 5 zákona
  • zpracování hodnocení vlivu investičního záměru dle metodiky EBRD nebo IFC

Reference

.