Řada průmyslových podniků, resp. podniků poskytujících služby, se již přesvědčila, že zapracování požadavků kvality, ochrany životního prostředí, resp. bezpečnosti práce a ochrany zdraví zaměstnanců do řízení podniku, má jednoznačně žádoucí ekonomický dopad – výhledově vede k zajištění trvalého ekonomického růstu a prosperity podniku, neboť důsledkem dodržování systémových opatření jsou úspory materiálů a energií, nižší poplatky za zatěžování životního prostředí, minimalizace pokut a rovněž zvyšování kvality výroby a ochrany zdraví zaměstnanců. Zavedený a certifikovaný integrovaný systém managementu (IMS) podle jednotlivých norem (ISO 9001, ISO 14001, resp. OHSAS 18001) se v obchodních vztazích stává stejně běžným a nezbytným jako v případě dříve samostatně zaváděných systémů řízení.

Firma DEKONTA, a.s. poskytuje komplexní poradenskou činnost při zavádění buď jednotlivých systémů řízení (QMS, EMS, OHSAS), příp. integrovaného systému řízení kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce (QMS + EMS + OHSAS). Tato činnost zahrnuje provedení vstupního přezkoumání, školení managementu i interních auditorů, zpracování potřebné dokumentace i provedení předcertifikačního auditu.

IPPC – integrovaná prevence a omezování znečištění

IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) – integrovaná prevence a omezování znečištění je jedním z nástrojů působících v oblasti minimalizace účinků znečištění životního prostředí ve státech EU. IPPC znamená praktické uplatnění požadavků směrnic Rady EU 2008/1/ES o integrované prevenci a omezování znečištění a 2010/75/EU o průmyslových emisích.

Mezi průmyslové činnosti, na které se zákon o IPPC vztahuje, patří energetický a chemický průmysl, výroba a zpracování kovů včetně povrchových úprav, výroba papíru a celulózy, zpracování nerostů a některé další, jako např. zpracování odpadů. Ze zemědělských činností spadají do působnosti této směrnice především oblasti zpracování masa a mléka, velkochovy hospodářských zvířat, drůbeže a další.

V souvislosti s transpozicí směrnice 2010/75/EU byl od března 2013 seznam dále rozšířen o činnosti v oblasti chemického průmyslu (kategorie 4). Provozovatelé stávajících zařízení nově zařazených do působnosti IPPC mají povinnost získat integrované povolení do 7.7. 2015, u vybraných činností do 7.1. 2014, chtějí-li zařízení provozovat po tomto datu.

Předmět IPPC:

Základním předmětem IPPC je tzv. integrované povolení a povolovací řízení, směřující k jeho vydání a periodickému obnovování. Zákon o IPPC ukládal stávajícím provozovatelům vybraných technologických zařízení získat integrované povolení pro jejich provoz nejpozději do 30. října 2007. Tato povolení jsou vydávána krajskými úřady a nahrazují řadu rozhodnutí dle složkové environmentální legislativy. Každá významná změna technologie spadající do působnosti výše uvedeného zákona, resp. instalace relevantní nové technologie, si bude vyžadovat aktualizaci stávajícího či získání zcela nového integrovaného povolení.

Součástí podmínek povolení musí být rovněž návrh vhodných opatření pro předcházení emisím do půdy a podzemních vod. V této souvislosti nabízíme zpracování základní zprávy dle § 4a novely zákona o IPPC:

Základní zpráva

Povinnost zpracovat základní zprávu se vztahuje na provozovatele, v jehož zařízení jsou používány, vyráběny nebo ze zařízení vypouštěny nebezpečné látky, které mohou způsobit znečištění půdy a podzemních vod. Smyslem základní zprávy je specifikovat stav znečištění půdy a podzemních vod v době zahájení provozu zařízení, aby bylo možné následně provést kvantifikované srovnání se stavem při úplném ukončení provozu zařízení.

Základní zpráva může být zpracována pouze odborně způsobilou osobou podle zákona o geologických pracích. Náležitosti základní zprávy stanoví prováděcí právní předpis. Provozovatelé jsou povinni předložit základní zprávu úřadu ke schválení v následujících případech:

  • provozovatelé nových zařízení – v rámci žádosti o integrované povolení,
  • provozovatelé stávajících zařízení – předloží základní zprávu úřadu ke schválení v rámci prvního řízení o změně IP, zahájeného po 7. lednu 2014,
  • provozovatelé stávajících zařízení nově zařazených do působnosti IPPC – předloží základní zprávu jako součást žádosti o vydání integrovaného povolení (do 07/2015),

Související služby

DEKONTA, a.s. je schopna provozovatelům zařízení spadajících do působnosti zákona o IPPC nabídnout úplné spektrum služeb:

  • vstupní přezkoumání,
  • konzultační činnosti při přípravě žádosti o vydání integrovaného povolení IPPC, případně její vlastní zpracování i její projednání s orgánem státní správy, který bude povolení vydávat,
  • zpracovávání hlášení do IRZ/E-PRTR,
  • zajišťování poradenství týkajícího se množství emitovaných znečišťujících látek a následné zařazení/nezařazení do IRZ/ E-PRTR,

Další informace o IPPC naleznete na webu Ministerstva životního prostředí.

Reference

.