Nový zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší ukládá všem provozovatelům nově umísťovaných vyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší (dle Přílohy č. 1 zákona) umísťovat a provozovat tyto zdroje v souladu s povoleními vydanými příslušným orgánem ochrany ovzduší. Nezbytnými podklady pro získání tohoto povolení jsou mj. i rozptylová studieodborný posudek. Firma DEKONTA, a.s. je autorizovanou osobou pro zpracování rozptylových studií znečišťujících látek emitovaných ze všech typů zdrojů znečišťování ovzduší (bodových, liniových a plošných). Tyto studie jsou zpracovávány v rámci multidisciplinárních projektů (environmentální analýzy, EIA) nebo formou samostatných expertních posouzení. Součástí nabídky služeb firmy je také zajišťování zpracování odborných posudků a návrhů kompenzačních opatření dle §11, odst. 5) zákona pro zdroje znečišťování ovzduší umísťované do oblastí s nadlimitní zátěží kvality ovzduší.

V oblasti ochrany ovzduší dále nabízíme zpracování:

  • provozních řádů dle zákona o ovzduší,
  • plánů zavedení zásad správné zemědělské praxe,
  • ročních hlášení, jako např. poplatkového hlášení, souhrnné provozní evidence zdroje znečišťování ovzduší , roční bilance VOC atd.

Dále nabízíme komplexní konzultace v oblasti ochrany ovzduší, např. týkající se kategorizace zdrojů, vyřizování příslušných povolení ke zdrojům znečišťování ovzduší, včetně jednání s úřady.

Reference

.