Řešení odpadového hospodářství patří – i s ohledem na složitost platné legislativy a variabilitu spektra produkovaných odpadů a možností nakládání s nimi – ke klíčovým oblastem ochrany životního prostředí. Pro naše klienty nabízíme řešení následujících aktivit:

  • zpracování Plánů odpadového hospodářství
  • vedení průběžné evidence odpadů včetně vyhotovení Hlášení o produkci a nakládání s odpady a dalších povinných výkazů
  • zavedení systému nakládání s odpady ve firmách včetně následného poradenství
  • vyřízení příslušných povolení, např. k provozování zařízení k využívání, odstraňování sběru nebo výkupu odpadů vč. zpracování a projednání provozních řádů,
  • vyřízení povolení k nakládání s nebezpečnými odpady atp.
  • zabezpečení funkce odpadového hospodáře pro subjekty povinné dle zákona o odpadech

V oblasti nakládání s vodami nabízíme zpracování havarijních vodohospodářských plánů dle vyhlášky č. 450/2005 Sb

 

Reference

.