U rozsáhlých ekologických projektů zajišťují specialisté společnosti DEKONTA, a.s. z pověření investora dohled nad dodavatelskými firmami formou nezávislého odborného dozoru. Hlavní pozornost je věnována průběžné kontrole věcného, termínového a finančního plnění zakázky a kvalitě realizovaných dodávek. Konkrétní náplň činností zajišťovaných v rámci supervizního dozoru vychází z požadavků platných legislativních a technických norem, schválené projektové dokumentace a z podmínek příslušné smlouvy o dílo uzavřené mezi dodavateli a zákazníkem. Zvláštní pozornost je věnována průběžnému sledování a dokumentaci těch parametrů díla, které nemohou být plně ověřeny následnou kontrolou (např. odstranění kontaminované zeminy z výkopů, kvalita odpadních vod na výstupu ze sanačních jednotek apod.)..