V rámci dekontaminace podzemní vody aplikují specialisté firmy DEKONTA, a.s. obvykle některé z následujících dekontaminačních metod:

Čerpání a čištění podzemní vody (pump&treat)

Kontaminovaná voda čerpaná ponornými, horizontálními, příp. jinými čerpadly z vhodně situovaných a vystrojených vrtů je následně čištěna pomocí fyzikálních, chemických a/nebo biologických metod. Dekontaminace podzemní vody probíhá nejčastěji v několika na sebe navazujících stupních.

V prvním stupni dochází zejména k odstraňování mechanických nečistot v různých typech usazovacích nádrží a filtrů, případně k separaci volné fáze v gravitačních odlučovačích.

Další stupně, resp. technologické celky jsou cíleně navrženy podle prioritních kontaminantů. Jedná se především o technologie pro zachycení organických látek, příp. těžkých kovů v sorpčních filtrech s náplní vhodných sorbentů; odstranění těkavých organických látek ve stripovacích věžích a horizontálních provzdušňovačích; rozklad organických kontaminantů v bioreaktorech; neutralizaci a srážení toxických látek v průtočných reaktorech.

 

_DSC7650

Biodegradace in situ

Metodu biologického rozkladu organických kontaminantů (biodegradace in situ) lze úspěšně aplikovat při sanaci podzemní vody kontaminované celou řadou organických polutantů, a to zejména ropných uhlovodíků. Princip metody je založen na optimalizaci podmínek saturované zóny pro průběh biodegradačního procesu, případně aplikaci cíleně izolovaných bakteriálních kmenů. Ke stimulaci biodegradace se podzemní voda obohacuje o nedostatkové nutrienty (převážně dusík a fosfor) a kyslík, který je dodáván průběžným provzdušňováním.

Chemická oxidace in situ (ISCO)

V případě aplikace této technologie je oxidační činidlo (roztok manganistanu, peroxodisíranu, Fentonovo činidlo, ozón apod.) zaváděno do kontaminované saturované zóny pomocí soustavy speciálně vystrojených sond nebo vrtů.S ohledem na rizika – spojená s aplikací reaktivního činidla do podzemní vody a s tím souvisejícími potenciálními negativními ekologickými a hygienickými dopady klade tato metoda relativně vysoké nároky na důkladnou přípravu dekontaminace (zpravidla nutnost pilotních zkoušek na lokalitě).

Biologická reduktivní dehalogenace (BRD)

Metoda BRD je vhodná především k biologickému rozkladu organických kontaminantů na bázi chlorovaných rozpouštědel (chlorovaných ethenů, ethanů a methanů). Podstatou procesu podporované BRD je aplikace vhodného substrátu (zpravidla syrovátka, melasa apod.) přímo do znečištěné saturované zóny, kde následně dojde k jeho fermentaci a uvolnění vodíku potřebného k navození reduktivních podmínek pro anaerobní degradaci.

Aplikace nanočástic

V sanační geologii jsou nejpoužívanějšími nanočásticemi elementární železo (nZVI), které funguje jako silné redukční činidlo. Nanočástice jsou vhodné k odstraňování jak chlorovaných uhlovodíků (chlorované alkany, alkeny, PCB, aj.), tak i anorganických kontaminantů (Pb, Cr, As, NO3-). Používají se často při dekontaminaci podzemní vody.

Podzemní těsnící/reaktivní bariéry

Tato metoda zahrnuje instalaci podzemní stěny situované napříč směru proudění podzemní vody, jejímž průchodem je voda zbavována kontaminantu (chemicky, fyzikálně, biologicky). Variantou je izolace kontaminované zóny těsnící stěnou, a tím zabránění jejímu dalšímu rozšiřování do životního prostředí.

Monitorovaná a podporovaná přirozená atenuace

Jedná se o moderní přístup k dekontaminaci některých typů znečištěných lokalit, který je založen na monitorování a/nebo podporování samovolně probíhajících přírodních procesů směřujících ke snížení znečištění v lokalitě (přirozená biodegradace, ředění, sorpce apod.). Metoda není vhodná v případě, že kontaminace lokality představuje akutní ekologické a/nebo zdravotní riziko.

 

 

 .