Společnost DEKONTA, a.s. se významně podílí na řešení projektů v oblasti výzkumu a vývoje nových dekontaminačních technologií. Společně s českými a rovněž evropskými univerzitami a akademickými pracovišti jsou vyvíjeny a testovány nové inovativní technologie, které jsou v případě pozitivních výsledků zařazeny do portfolia standardně nabízených dekontaminačních metod.

Pracovníci DEKONTA, a.s. v modelovém, poloprovozním a v některých případech i provozním měřítku ověřili následující inovativní metody dekontaminace:

Intenzifikovaná biodegradace in situ

Pod tímto pojmem je zahrnuto několik metod, které různým způsobem intenzifikují standardně provozovanou biodegradaci in situ. Jedná se zejména o tyto:

  • Instalace šikmých a horizontálních vrtů k provzdušňování nesaturované zóny a dávkování biopreparátu a živin do horninového prostředí.
  • Aplikace oxidačních činidel na bázi peroxidu hořčíku, která dlouhodobě uvolňují kyslík do horninového prostředí.
  • Řízené střídání anaerobních a aerobních podmínek v nesaturované zóně za účelem biologické degradace chlorovaných uhlovodíků a PCB.
  • Aplikace huminových kyselin k podpoře biodegradačních procesů probíhajících v zeminách.

Inovativní metody v oblasti biomerediačních technologií

Jedná se zejména o využití geneticky modifikovaných baktérií v rámci bioremediací specifických a komplikovaných polutantů (např. fenolů, polyaromatických uhlovodíků, derivátů benzothiazolu), použití biomarkerů při monitoringu dekontaminace, aplikaci huminových látek pro stimulaci růstu mikroorganismů nebo využití síran-redukujících baktérií pro redukci těžkých kovů.

Propustné reaktivní bariéry (PRB)

Tato metoda je definována jako „pasivní“ in situ zóna tvořená reaktivním materiálem, přes který v přirozeném režimu proudí kontaminovaná podzemní voda. Systémy PRB se obecně rozdělují podle technického uspořádání na základní čtyři typy: (1) kontinuální, (2) trychtýř-brána (funnel-and-gate), (3) drén-brána (trench-and-gate) a (4) linie pilotů či vrtů. Metoda PRB je vhodná pro dekontaminaci celé řady organických i anorganických kontaminantů a je možné ji aplikovat i na směsné znečištění.

Promývání zemin kontaminovaných organickými i anorganickými látkami

Princip této technologie je stejný jako v případě promývání odpadů. Při in situ použití této metody je promývací roztok aplikován do systému vsakovacích drénů a/nebo vrtů, příp. postřikem na povrch terénu. K jeho jímání obvykle slouží hydraulická bariéra vytvořená z linie čerpaných vrtů vhodně instalovaných ve směru proudění podzemní vody.

biocentrum07

Fytoremediace

Tato metoda je založena na schopnosti rostlin absorbovat, stabilizovat nebo metabolizovat znečištění přítomné v podzemní vodě nebo půdě. Rostliny se používají v rámci dekontaminace vody či půdy znečištěné jak těžkými kovy, tak organickými látkami, popřípadě radionuklidy. Pro účely fytoremediace jsou pečlivě vybírány rostliny, jejichž výhodou je rychlý přírůstek biomasy a které jsou schopné vegetovat v podmínkách konkrétních dekontaminovaných lokalit.

Uvedené metody jsou postupně ověřovány v provozním nasazení.

 

 

.