Společnost nabízí klientům poradenství a zajištění komplexní přípravy žádosti o dotaci v rámci programu Operačního programu životního prostředí na řešení jejich ekologického problému, se zaměřením na vypracování potřebné dokumentace v rámci projektové přípravy.

Nejčastěji poskytované služby v rámci projektové přípravy:

  • průzkumné práce (znečištěná lokalita či objekt, bývalá skládka odpadů, apod.)
  • zpracování analýzy rizik
  • zpracování projektu nápravných opatření (vč. rekultivace skládek)
  • zpracování projektové dokumentace v úrovni pro stavební povolení

 

Aktuálně jsou služby poskytované klientům zaměřeny na žádosti o podporu v rámci OPŽP programového období 2014 -2020, zahrnující prioritní osu 3: „Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika„ s těmito specifickými cíli:

  • Specifický cíl 3.3: Rekultivace starých skládek
  • Specifický cíl 3.4: Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže

 

Společnost se pohybuje v problematice dotačních titulů OPŽP již od počátku prvního programového období, a to jak na straně zpracovatele dokumentace nezbytné pro předkládání žádostí o dotace (analýzy rizik, studie proveditelnosti, projekty nápravných opatření) resp. vypracování žádostí OPŽP jako takových, tak i na straně realizátorů následných projektů sanací. Může tak využívat bohaté zkušenosti pro klienty / žadatele o dotaci v rámci aktuálních výzev a poskytovat jim své poradenské služby.

Mezi klienty společnosti patří zástupci již všech druhů žadatelů podpory – organizační jednotky státu (obec, město, kraj), právnické osoby (akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným, družstva, podnikající fyzické osoby) a nepodnikající fyzické osoby.