Ekologická havarijní služba je dostupná z celého území ČR 24 hodin denně telefonicky na havarijním dispečinku 602 686 622.

Nahlášení ekologické havárie

Při nahlášení ekologické havárie je potřeba předat informaci o místě a okolnostech havárie, zejména pak o charakteru a předpokládaném množství uniklé toxické látky. V pracovní době na číslech 235 522 252 až 5, jinak na číslech 724 071 724, 602 413 225 a 602 617 831. Pro smluvní klienty je uvolněn přímý telefonní kontakt na havarijní dispečink.

Evidence události

Vedoucí pracovník pohotovosti ekologické havarijní služby zaznamená při převzetí informace o vzniku havarijní situace základní údaje potřebné pro havarijní zásah, jde zejména o čas přijetí informace, jméno informátora, místopisné určení havarijního úniku, popis situace v místě ekologické havárie, předpokládaný typ kontaminantu, informace o činnosti jiných zúčastněných složek.

Havarijní výjezd

Ekologická havarijní služba disponuje vozidlem s modrými majáky a zvukovým výstražným znamením. Vyjíždí do 30 minut od přijetí signálu o vzniku havarijní situace.

Prvotní havarijní zásah

Prvotní zásah je realizován v koordinaci s ostatními složkami (HZS, Policie ČR, ČIŽP, Správy povodí apod.) s cílem minimalizovat dopady ekologické havárie. Bezprostředně po příjezdu na místo havárie zahajuje havarijní skupina základní průzkum lokality s cílem zjištění a předběžného zdokumentování výchozího stavu znečištění horninového prostředí a rozhoduje o povolání dalších havarijních složek. Havarijní skupina je v okamžiku příjezdu na lokalitu vybavena detailními informacemi o uniklé látce a lokalitě ekologické havárie z elektronických databází.

14_Bílek

Činnost hydrogeologické služby

Vedoucí pracovník pohotovosti ekologické havarijní služby informuje o havárii pracovníka hydrogeologické služby, který je na příjmu 24 hodin denně. Jeho povinností je vyhodnocení místních hydrogeologických poměrů v zájmovém území. Při práci využívá Geoekologický informační systém (na zpracovaných trasách) k určení hlavních rizik spojených s havarijním únikem. Navrhuje preventivní ochranná opatření, posuzuje rizika vyplývající z konkrétních hydrogeologických poměrů a charakteru / rozsahu vzniklé ekologické havárie a předává informace o riziku souvisejícím se zasažením podzemních a povrchových vod vedoucímu pohotovosti.

Odstranění následků ekologické havárie

V návaznosti na rozhodnutí orgánů státní správy o požadované míře odstranění následků ekologické havárie zajišťuje DEKONTA, a.s. celkovou sanaci místa havárie od havarijního zásahu až po konečné zneškodnění nebezpečných odpadů.

.