DEKONTA, a.s. má dle zákona o Integrovaném záchranném systému uzavřenu smlouvu o spolupráci s Generálním ředitelstvím hasičských záchranných sborů ČR.  Společnost DEKONTA, a.s. disponuje jednotkou požární ochrany, která zajišťuje veškeré činnosti při likvidaci následků ekologické havárie a je zárukou profesionálního přístupu při řešení komplikovaných havarijních situací. Svou působností pokrývá celé území České republiky.

Vedoucí pohotovosti havarijní služby

Odborně způsobilý pracovník s praxí v oblasti řízení prací při odstraňování následků ekologických havárií v prostředí s nebezpečím výbuchu a se znalostí sanačních technologií (práce při odstraňování uniklého znečištění s ohledem na možnost jeho šíření saturovanou i nesaturovanou zónou zemního tělesa).

Zásahová skupina ekologické havarijní služby

Skupina vybavená technickými prostředky pro realizaci ochranných opatření (havarijní tmely, sypké a textilní sorbenty, norné stěny, čerpadla do výbušného prostředí, záchytné kapacity, osvětlovací technika, motorový člun atd.). Tato skupina vyjíždí zásahovými vozidly, vybavenými výstražnými světly modré barvy a zvukovým výstražným zařízením, nejpozději do třiceti minut od přijetí zprávy o ekologické havárii. Skupina provádí prvotní vrtný průzkum ruční vibrační soupravou Eijkelkamp a přenosným analyzátorem organických plynů. Pro případ zásahu v toxickém prostředí jsou členové havarijní skupiny vybaveni ochrannými protichemickými obleky TYCHEM.

Seč (10)

Odborný pracovník hydrogeologické služby

Kvalifikovaný hydrogeolog, který má zkušenosti s řešením ekologických havárií. Disponuje archivními údaji o přírodních poměrech v zájmovém území, včetně souboru hydrogeologických map a dat týkajících se celého území ČR. U tras produktovodů zpracovaných pomocí Geoekologického informačního systému jsou k dispozici údaje z této databáze.

Pohotovostní technická a průzkumná skupina

Provádí technické práce, jako jsou zemní práce, transport nebezpečných odpadů, řezání a svařování v prostředí s nebezpečím výbuchu a disponuje akceschopným počtem zemních strojů a nákladními automobily – ADR. Ve výbavě skupiny je i pásová vrtná souprava PowerProbe pro rotační i vibrační technologii vrtání. Tato skupina je vybavena cisternovými automobily schopnými odsávat ropné produkty z povrchu území, dále automobily s kontejnery pro převoz nebezpečných odpadů schválenými dle ADR.

Skupina zajišťující sanaci vod a zemin v místě ekologické havárie

V rámci havarijní služby zajišťuje sanační práce navazující na havarijní zásah. Mezi prováděné činnosti patří čerpání a čištění podzemních vod, odsávání kontaminované vzdušniny, biodegradace kontaminovaných materiálů v místě úniku nebo na dekontaminační ploše. Má k dispozici gravitační a lamelové odlučovače, stripovací kolony, sorpční filtry, ventingové jednotky, mobilní katalyticko- oxidační spalovny, kompresory, prostředky pro aplikaci biopreparátu, fermentory atd.

 

 .