DEKONTA, a.s. nabízí zpracování hodnocení rizika ekologické újmy pro každé místo provozní činnosti a pro každou činnost uvedenou v příloze č. 1 k zákonu č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě. Jedná se např. o zařízení podléhající integrovanému povolení, zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů, zařízení vypouštějící odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních.

Co je ekologická újma?

Ekologická újma je měřitelně nepříznivá změna se závažnými nepříznivými účinky na vybrané přírodní zdroje (půdu, povrchové nebo podzemní vody, vybrané chráněné druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a přírodní stanoviště).

Prováděcími předpisy zákona o ekologické újmě je vyhláška č. 17/2009 Sb., o zjišťování a nápravě ekologické újmy na půdě a nařízení vlády č. 295/2011 Sb., o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění.

Povinností provozovatelů činností vyjmenovaných v příloze č. 1 zákona je znát veškerá rizika, která ekologická újma představuje, která by mohla nastat v důsledku provozování vyjmenovaných činnosti. Za tímto účelem proto musí zpracovat tzv. základní, případně i podrobné hodnocení rizik ekologické újmy. Na základě výsledků hodnocení rizik musí potenciální ekologické újmě předcházet, případně její negativní účinky kompenzovat formou finančního zajištění.

Povinnost mít zpracované hodnocení rizik a případně finanční zajištění nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2013.

Ekologická újma – problematika

Společnost DEKONTA, a.s. nabízí následující služby:

  • zpracování základního a podrobného hodnocení rizika ekologické újmy,
  • zpracování návrhu nápravných a preventivních opatření,
  • zpracování ekonomických dopadů ekologické újmy,
  • zpracování havarijních plánů,
  • zajištění komunikace se státní správou.

 

 

 .