Analytická laboratoř v Ústí nad Labem je určena pro chemické analýzy, odběry vzorků a měření emisí. Akreditována je dle ČSN EN ISO/IEC 17 025, pod číslem L 1240 u ČIA o.p.s. Emisní skupina pro měření emisí je autorizovaným subjektem u MŽP pod číslem jednacím 2137/780/11/Hl.

DLÚ Akreditace 2016 komplet CZ,DLÚ Akreditace 2016 komplet EN

Autorizace MŽP pro měření emisí

Vzorkování

Akreditovaná vzorkovací skupina laboratoře zajišťuje veškeré činnosti související s odběrem vzorků:

 • odpadů,
 • bioodpadů a kompostů,
 • kalů,
 • stavebních a konstrukčních materiálů,
 • zemin a půd,
 • odpadních vod,
 • povrchových vod,
 • podzemních vod,
 • pitných a surových vod,
 • emisí,
 • vnějšího a vnitřního ovzduší,
 • půdního vzduchu,
 • plynných směsí.

Pracovníci vzorkařské skupiny zajišťují kompletní servis související s odběrem vzorku od vypracování programu a plánu vzorkovaní až po vlastní realizaci odběru vzorků. Operativní vozidlo vzorkařů je vybaveno pomůckami pro odběry odpadních vod typu A, B a C, vybavením pro vzorkování podzemních vod statickým i dynamickým způsobem odběru, ručními vrtacími soupravami, kompletním vybavením pro odběry plynných vzorků atd.

V koordinaci s ostatními divizemi DEKONTA, a.s. zajišťují pracovníci odběry vzorků při sanacích, demolicích a při činnostech souvisejících s nakládáním s odpady.

Fyzikálně-chemické rozbory

Pracovníci fyzikálně-chemické laboratoře zajišťují analýzy v oblasti ochrany životního prostředí. Moderní technické vybavení, odbornost a rozsáhlé zkušenosti pracovníků jsou zárukou vysoké kvality a flexibility služeb zejména pro analýzy:

 • odpadních vod,
 • povrchových vod,
 • podzemních vod,
 • pitných a surových vod,
 • zemin a půd,
 • odpadů,
 • bioodpadů, kompostů a kalů,
 • stavebních a demoličních materiálů.

Laboratoř Ústí nad Labem se aktivně účastní grantových projektů v oboru analytiky, vývoje nových analytických postupů a inovací sanačních technologií.

_DSC7421

Speciální analýzy

Stanovení biomarkerních indexů a posouzení stáří ekologické zátěže

Společnost DEKONTA, a.s. vyvinula v rámci grantového projektu postup, který umožňuje posoudit u ekologických zátěží způsobených ropnými látkami jejich pravděpodobné stáří a zároveň predikuje účinnost biodegradačních technologií, které mohou být na kontaminované materiály aplikovány při jejich úpravě. Tento postup je patentován pod číslem 302 508.

Laboratoř tuto metodu zavedla do svého portfolia zkoušek a následně si ji nechala ověřit jako akreditovanou zkoušku.

Zkouška umožňuje:

 • predikovat pravděpodobné stáří kontaminace způsobené ropnými látkami,
 • určit míru účinnosti případné aplikace biologické úpravy materiálů,
 • určit typy ropných látek, které kontaminaci způsobují.

Identifikace neznámých látek

Laboratoř je vybavena základními přístroji umožňujícími identifikaci neznámých látek. Pro tento účel je vybavena plynovým chromatografem s hmotnostním detektorem, FTIR spektrometrem a technikou ICP-MS.

Výše uvedené technické vybavení umožňuje:

 • identifikaci neznámé látky nebo směsi látek,
 • určení prvkového složení.

Měření emisí, imisí a kvality ovzduší

Měření emisí, imisí a kvality ovzduší je realizováno v rámci komplexního laboratorního servisu, který poskytuje společnost DEKONTA, a.s. v oblasti ochrany životního prostředí. Moderní technické vybavení, odbornost a rozsáhlé zkušenosti pracovníků měřící skupiny jsou zárukou vysoké kvality a flexibility služeb poskytovaných na území České republiky i v zahraničí.

Autorizované měření emisí pro střední, velké a zvláště velké zdroje v rozsahu:

 • tuhé znečišťující látky (TZL),
 • oxid siřičitý (SO2),
 • oxidy dusíku vyjádřené jako  NO2,
 • oxid uhelnatý (CO),
 • oxidy dusíku (NO, NO2 a NOX),
 • organické sloučeniny vyjádřené jako celkový organický uhlík,
 • organické plyny a páry identifikované VOC,
 • polychlorované dibenzodioxiny a furany (PCDD/F),
 • polychlorované bifenyly ( PCB),
 • hexachlorcyklohexan, tetrachlorfenol, hexachlorbenzen, trichlorbenzen,
 • polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU),
 • kovy (As, Be,Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Te, Tl, V, Zn),
 • rtuť (Hg),
 • šestimocný chrom (Cr VI+),
 • amoniak a amonné soli vyjádřené jako amoniak,
 • sirovodík,
 • kyanidy a kyanovodík,
 • fluor a plynné sloučeniny fluoru vyjádřené jako HF,
 • chlor a plynné sloučeniny chloru vyjádřené jako HCl,
 • brom a plynné sloučeniny bromu vyjádřené jako HBr,
 • fenol,
 • sirouhlík,
 • fosfor a jeho sloučeniny,
 • silné anorganické kyseliny vyjádřené jako H+,
 • oxidy síry a kyselina sírová,
 • tmavost kouře,
 • stanovení počtu azbestových vláken.

Technická měření emisí v rozsahu:

 • měření vzduchotechnických parametrů a doplňkových veličin:
  • teploty plynů,
  • tlaku v potrubí,
  • vlhkosti plynu,
  • rychlosti proudění plynu v potrubí,
  • objemového průtoku plynu v potrubí,
  • obsahu oxidu uhličitého a kyslíku,
  • složení a hustoty plynu v potrubí.
 • měření modelových procesů při spalování a termodesorpcích,
 • kontrola správného chodu zařízení,
 • kontrola účinnosti odlučovačů emisí znečišťujících látek,
 • ověřování automatizovaných emisních měřicích systémů dle zákona o ovzduší,
 • technologická měření za účelem ověření a identifikace látek v odpadních plynech,
 • stanovení NEL a C10-C40 v emisích,
 • detekční stanovení plynných látek za využití detekčních trubiček,
 • stanovení plynů za využití specifických detektorů (H2, H2S, NH3, CH4),
 • emisní a tepelně technická měření kotlů.

Technická měření kvality ovzduší v rozsahu:

 • stanovení suspendovaných částic PM10 a PM2,5 a polétavého prachu v ovzduší,
 • stanovení kovů v ovzduší,
 • stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) v ovzduší,
 • stanovení amoniaku v ovzduší,
 • stanovení sirovodíku v ovzduší,
 • stanovení oxidů dusíku v ovzduší,
 • stanovení NEL a C10-C40 v ovzduší,
 • stanovení těkavých organických látek (VOC) v ovzduší,
 • měření meteorologických parametrů a doplňkových veličin:
  • měření teploty vzduchu,
  • měření barometrického tlaku.

Terénní měření kvality půdního vzduchu v rozsahu:

 • stanovení NEL,
 • stanovení BTEX,
 • stanovení styrenu,
 • stanovení chlorovaných uhlovodíků včetně vinylchloridu,
 • stanovení ostatních VOC látek,
 • stanovení Hg,
 • měření meteorologických parametrů a doplňkových veličin:
  • měření teploty okolního vzduchu a půdního vzduchu,
  • měření barometrického tlaku,
  • stanovení relativní vlhkosti okolního vzduchu a půdního vzduchu.

Technické vybavení měřící skupiny

Reference

Měření emisí

 • ACTHERM, spol. s r.o. Chomutov
 • Česká rafinerská
 • Žatecká teplárenská a.s
 • Constellium Extrusion Děčín s.r.o.
 • Glanzstoff-Bohemia s.r.o. Lovosice
 • Spolchemie a.s. Ústí nad Labem
 • Spalovna nebezpečných odpadů SITA CZ
 • Ústí Oils s.r.o.
 • Kovošrot Group – odběry a analýzy odpadů a odpadních vod
 • Monitoring skládek SITA CZ-Všebořice, Stoh, Břasy
 • Juros s.r.o. – odběry a analýzy odpadů a kompostu
 • Ekosféra s.r.o. – –analýzy odpadů a odpadních vod

Laboratorní služby a vzorkování

 • Kovošrot Group – odběry a analýzy odpadů a odpadních vod
 • Monitoring skládek SITA CZ-Všebořice, Stoh, Břasy
 • Juros s.r.o. – odběry a analýzy odpadů a kompostu
 • Ekosféra s.r.o. – –analýzy odpadů a odpadních vod

.