Biotechnologická laboratoř sídlící v Dřetovicích je držitelem Osvědčení o správné činnosti laboratoře dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005. Laboratoř je vybavena moderní laboratorní technikou a pracovníci laboratoře provádějí všechny níže uvedené činnosti v souladu s aktuálními normami, metodickými pokyny a platnou legislativou.
Laboratoř úzce spolupracuje s výzkumným oddělením a nabízí řadu služeb nejen z oblasti biotechnologií:

 • Příprava bakteriálních preparátů BIOTECHZYM, DEKONTAM pro biotechnologické čištění zemin, kalů a podzemních i odpadních vod kontaminovaných ropnými látkami.
 • Monitoring aerobních/anaerobních biodegradačních procesů – mikrobiologické analýzy, respirační test
 • Bakteriologický rozbor pitných vod dle vyhlášky č. 252/2004 Sb.
 • Chemické rozbory zemin, vod a kalů.
 • Testy ekotoxicity.
 • Laboratorní testy biodegradace (intenzifikace autochtonní mikroflóry vs. bioaugmentace)
 • Izolace nových bakteriálních degradérů organických látek.
 • Biopreparát „šitý na míru“ pro biofiltrační zařízení.
 • Laboratorní testy chemické oxidace (výběr vhodného oxidačního činidla, stanovení spotřeby oxidačního činidla – KMnO4, H2O2, Fentonovo činidlo, peroxosíran).
 • Laboratorní testy chemické redukce (výběr vhodného substrátu pro reduktivní dechlorace, aplikace nanoželeza).
 • Laboratorní testy stabilizace/solidifikace odpadů za účelem snižování výluhových parametrů.

IMG_4021color

 

 .