Pro střední, velké a zvláště velké zdroje v rozsahu:

 • tuhé znečišťující látky (TZL),
 • oxid siřičitý (SO2),
 • oxidy dusíku vyjádřené jako NO2,
 • oxid uhelnatý (CO),
 • oxidy dusíku (NO, NO2 a NOX),
 • organické sloučeniny vyjádřené jako celkový organický uhlík,
 • organické plyny a páry identifikované VOC,
 • polychlorované dibenzodioxiny a furany (PCDD/F),
 • polychlorované bifenyly (PCB),
 • hexachlorcyklohexan, tetrachlorfenol, hexachlorbenzen, trichlorbenzen,
 • polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU),
 • kovy (As, Be,Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Te, Tl, V, Zn),
 • rtuť (Hg),
 • šestimocný chrom (Cr VI+),
 • amoniak a amonné soli vyjádřené jako amoniak,
 • sirovodík,
 • kyanidy a kyanovodík
 • fluor a plynné sloučeniny fluoru vyjádřené jako HF,
 • chlor a plynné sloučeniny chloru vyjádřené jako HCl,
 • brom a plynné sloučeniny bromu vyjádřené jako HBr,
 • fenol,
 • sirouhlík,
 • fosfor a jeho sloučeniny,
 • silné anorganické kyseliny vyjádřené jako H+,
 • oxidy síry a kyselina sírová,
 • tmavost kouře,
 • stanovení počtu azbestových vláken.

 

 .