Biofiltr je zařízení, které se využívá k biologickému čištění odpadního plynu od znečištění organickými látkami. Princip spočívá v napodobení a zintenzivnění procesů probíhajících v přírodních podmínkách, souhrnně zvaných jako samočištění.

Biologické čištění použitím biofiltru je ekonomicky výhodnější v porovnání s fyzikálně-chemickými a chemickými procesy při stejné účinnosti. Biofiltr přitom do životního prostředí nevnáší žádné znečišťující prvky (úplná degradace znečištění v určitém koncentračním rozmezí), jako je např. popílek, anorganické soli apod.

Princip biofiltru

Biofiltr pracuje na principu biofilmu, který pokrývá částice materiálu použitého jako náplň zařízení. Těkavé polutanty se v biofiltru společně s kyslíkem rozpouštějí ve vlhčeném biofilmu a jsou metabolizovány mikroorganismy za aerobních podmínek. Těkavé metabolity (CO2) difundují biologickou vrstvou, přecházejí do plynné fáze a jsou odváděny ze zařízení.

Biofiltr obsahuje mikroorganismy, které musí mít zabezpečený přísun minerálních živin (především fosforu a dusíku), vlhkosti a vzdušného kyslíku. Dále musí být zajištěno vhodné pH, teplota a propustnost náplně pro dosažení maximální účinnosti procesu. Biofiltr pro čištění vzduchu může být realizován ve variantách pro výkony v rozmezí průtoku od 100 do 10.000 m3/hod, v případě čištění vod 1-100 m3/hod.

 

biofiltr

Biofiltr je použitelný v těchto oblastech:

 • lakovny, laminátovny,
 • odmašťování součástek,
 • výroba plastických hmot,
 • výroba a zpracování barev,
 • farmaceutická výroba,
 • čištění inertního plynu z výplachu chemických armatur,
 • eliminace zápachů,
 • sanační technologie,
 • tiskárny,
 • potravinářství.

Biofiltr je vhodný pro běžně odbouratelné kontaminanty:

 • ropné uhlovodíky,
 • látky BTEX,
 • méně chlorované uhlovodíky,
 • alkoholy, amoniak,
 • sirovodíky,
 • methylmerkaptany,

Biofiltr je nepoužitelný pro:

 • odstraňování látek PAU,
 • PCB,
 • více chlorované uhlovodíky.

Schválené technologie:

 • DEKONTAM-AIR (rozhodnutí SZÚ č. CHŽP-35-143/99 (1016) Ex: 191555 ze dne 20.10.1999).
 • HUMIN-AIR (rozhodnutí SZÚ č. CHŽP-35-309/03 (101) Ex: 3020635 ze dne 24.6.2003).

DEKONTA, a.s. poskytuje v oblasti dodávek biofiltrů tyto služby

 • Biofiltr „na klíč“, včetně zpracování projektu, vlastní dodávky, uvedení do provozu a zajištění všech souvisejících měření.
 • Dodávky náplní do stávajících biofiltrů a jejich biologické oživení.
 • Návrhy biofiltrů a realizace poloprovozních ověřovacích zkoušek.
 • Optimalizace provozu biofiltrů (testování různých druhů náplní biofiltrů, optimalizace provozních parametrů).
 • Servis a údržba biofiltrů.

Reference
Galerie

 .