Katalyticko-oxidační spalovny jsou zařízení sloužící k čištění odpadního vzduchu s obsahem těkavých organických látek. Pracují na principu bezplamenného spalování chudých směsí na katalyzátoru. Součástí technologie je tepelný výměník, který zajišťuje udržování optimální teploty katalyzátoru rekuperací tepelné energie vznikající hořením. Základní výkonové řady spaloven dodávaných společností DEKONTA, a.s. mají kapacitu od 250 do 5 000 m3 vzduchu za hodinu. Minimální vstupní koncentrace mohou být blízké nule, ale provoz spalovny je ekonomický od koncentrací cca 1 000 mg/m3 organických látek. Maximální vstupní koncentrace se pohybuje podle druhu spalované látky v rozmezí 8 000 — 15 000 mg/m3.
Vhodně navržené katalytické spalovny mají vysokou účinnost, mohou zpracovávat velké objemy silně kontaminovaného vzduchu, mají nízkou tlakovou ztrátu, minimální energetické nároky (při dostatečných koncentracích organických látek) a pracují v plně automatizovaném režimu. Jedním z mála omezení pro použití katalyticko-oxidačních spaloven je přítomnost katalytických jedů (As, Pb, F, Cl, S atd.) v čištěném vzduchu. Ve většině případů však lze tento problém řešit volbou vhodného typu katalyzátoru, případně předúpravou čištěného vzduchu. 

.