DEKONTA, a.s. zajišťuje profesionální hydrogeologický průzkum pro zakládání staveb, ochranu vodních zdrojů, vrtané studny, vodárenská zařízení atd.

Hydrogeologický průzkum provádíme v rámci vyhledávání nových a rekonstrukce stávajících zdrojů podzemní vody, zjišťování vlivu staveb a jiných zásahů do krajiny, hydrodynamických čerpacích a nálevových zkoušek, stanovování kontaminace podzemních vod, ekologických auditů atd. Hydrogeologický průzkum často poskytuje podklady pro zpracování projektové dokumentace – posouzení a zhodnocení geologických, hydrogeologických a základových poměrů v zájmových lokalitách.

Hydrogeologický průzkum zahrnuje

Veškeré průzkumné a realizační práce, hydrogeologické posudky a vyhodnocení v nejrůznějších oblastech životního prostředí souvisejících s podzemní vodou – konkrétněji:

  • vyhodnocování kvality podzemních a povrchových vod,
  • vyhledávání zdrojů pitné a užitkové vody,
  • ověřování kvality a vydatnosti zdrojů podzemní vody,
  • posuzování agresivity podzemních vod,
  • hydrogeologický průzkum pro stavební účely,
  • provádění čerpacích, vsakovacích a hydrodynamických zkoušek,
  • konzultační činnost.

Hydrogeologický průzkum pro vrtané studny

Hydrogeologický průzkum pro vrtané studny zahrnuje provedení průzkumného vrtu, na kterém lze provést čerpací zkoušky. Průzkumný vrt bývá proveden tak, že jeho podzemní část má definitivní podobu vrtané studny. Vrtné práce mohou být započaty po získání územního souhlasu a souhlasu vodoprávního úřadu, po cca 3-6 měsících.

Zpráva o hydrogeologickém průzkumu slouží podobně jako hydrogeologický posudek stavebním a vodohospodářským úřadům jako podklad pro povolení odběru podzemní vody a řeší rovněž bezpečnost odběru pro okolní studny a hydrogeologické poměry obecně.

Více na téma vrtaná studna ››

Hydrogeologický průzkum pro tepelná čerpadla

Hydrogeologický průzkum pro tepelné čerpadlo je prováděn v případě, kdy je potřeba vrtat před vydáním stavebního povolení. Průzkumné vrty se provádí na základě geologického zákona č. 62/1988 Sb. Vrty jsou po úspěšné realizaci převedeny na stavební dílo/zařízení. Vrtné práce mohou být započaty po ohlášení a kladném vyjádření, po cca 2-4 týdnech.

Výstup z hydrogeologického průzkumu pro tepelné čerpadlo slouží, podobě jako hydrogeologický posudek, stavebním a vodohospodářským úřadům jako podklad pro vydání povolení jiného nakládání s vodami.

Hydrogeologický průzkum pro realizaci staveb

DEKONTA, a.s. provádí také hydrogeologický průzkum za účelem zjištění úrovně hladiny podzemní vody pod pozemkem a v souvislosti s tím provádí i případné odčerpávání podzemní vody ze dna základové spáry stavby. Stavebníkům, kteří jsou teprve ve fázi hledání vhodného pozemku pro dům, může hydrogeologický průzkum ušetřit velké výdaje a starosti v průběhu stavby.

tepelna-cerpadla

Hydrogeologický průzkum znečištění lokality

Znečištěná lokalita může znamenat znečištěnou půdu, horninové prostředí nebo podzemní vodu. Tyto ekologické zátěže představují v oblasti ochrany životního prostředí poměrně významný problém. DEKONTA, a.s. zaměstnává odborníky, kteří dokáží zjistit stupeň kontaminace území a následně navrhnout a realizovat řešení dekontaminace včetně nalezení smysluplného využití dekontaminovaného území. Součástí zjištění stupně kontaminace území je také důkladný hydrogeologický průzkum.

Pro více informací na téma hydrogeologický průzkum nám můžete napsat na info@dekonta.cz

 

 

.