DEKONTA, a.s. řeší v rámci vlastního výzkumného a vývojového oddělení a ve spolupráci se svými partnery z akademické i podnikatelské sféry několik rozsáhlých výzkumných projektů s podporou TA ČR, MPO a EU; řeší komerční vývojové zakázky specifického zaměření a provádí i další výzkumné práce na základě požadavků zákazníků.

Výzkumné a vývojové projekty probíhající ve společnosti DEKONTA, a.s. jsou v současné době zaměřeny především na inovace environmentálních technologií pro sanaci podzemních či odpadních vod a vzdušnin, biostabilizaci zemin a kalů kontaminovaných polycyklickými aromatickými uhlovodíky, chlorovanými uhlovodíky, absorbovatelnými či extrahovatelnými organickými halogeny. Řešené projekty můžeme rozdělit do následujících oblastí:

V posledních letech se DEKONTA, a.s. podílela nebo podílí na řešení více než třiceti výzkumných projektů, které jsou řešeny ve spolupráci s výzkumnými institucemi (AV ČR, VŠCHT Praha, VÚAnCh, zahraniční instituce), ale i s komerčními partnery. Tato spolupráce byla/je u většiny projektů mimořádně přínosná.

Kromě řady národních patentů, užitných vzorů a podaných patentových přihlášek jsou níže uvedeny jen některé příklady realizovaných výsledků výzkumného a vývojového oddělení společnosti za poslední období:

  • plovoucí stanice pro čerpání ropných kalů – vývoj a úspěšná komerční realizace výsledků,
  • nový typ biofiltru pro odstraňování organických a zapáchajících látek z odpadních vzdušnin – vývoj a úspěšná komerční realizace výsledků,
  • biotechnologie BIOTECH-ARL – využití bioaugmentace bakteriálními kmeny pro ropné kontaminace s velkým podílem vyšších frakcí – bakteriální preparát posouzen SZÚ pro praktické použití při sanacích kontaminovaných lokalit,
  • zavedení technologie in-situ chemické oxidace při sanaci starých ekologických zátěží,
  • zavedení technologie aplikace nanočástic při sanaci kontaminovaných lokalit,
  • zavedení technologie biotrickling filtrů pro současné odstranění amoniaku z odpadních vzdušnin a organického znečistění z odpadních vod (aplikace pro provozy živočišné výroby).

Galerie

.