Substrát pro sanaci halogenovanými uhlovodíky kontaminovaného horninového prostředí metodou reduktivní dechlorace in-situ, způsob jeho aplikace a zařízení k provádění tohoto způsobu

Číslo přihlášky: 2007-359

Číslo dokumentu: 300088

Přihlašovatel/majitel: DEKONTA, a.s., ENACON s.r.o.

Původce: Lenka Wimmerová, Jan Němeček

Anotace: Substrát pro sanaci halogenovanými uhlovodíky kontaminovaného horninového prostředí metodou reduktivní dechlorace in-situ obsahuje na 100 hmotnostních dílů nízkoenergetického vedlejšího produktu potravinářského průmyslu 1 až 3 hmotnostní díly vysokoenergetického vedlejšího produktu potravinářského průmyslu, přičemž nízko-energetickým vedlejším produktem potravinářského průmyslu je syrovátka a vysoko-energetickým vedlejším produktem potravinářského průmyslu jsou lihovarnické výpalky a/nebo řepná melasa. Substrát se dávkuje v množství odpovídajícímu cílovému obsahu celkového organického uhlíku TOC v injektážním vrtu 600 až 1200 mg/l, odpovídajícímu koncentraci 40 až 80 mg/l TOC na 1 mg/l sumy halogenových sloučenin v kontaminované podzemní vodě.

 

Způsob posuzování aktuálního stavu ropného kontaminantu pomocí biomarkerních indexů

Číslo přihlášky: 2010-160

Číslo dokumentu: 302508

Přihlašovatel/majitel: DEKONTA, a.s., Analytické laboratoře Plzeň, a.s.

Původce: Petra Najmanová, Martin Legner, Iveta Čepeláková

Anotace: Způsob posuzování aktuálního stavu ropného kontaminantu pomocí biomarkerních indexů spočívá v tom, že se analýzou vzorku kontaminovaného systému na plynovém chromatografu s hmotnostním detektorem stanoví obsah vybraných složek kontaminantu, biomarkerů a n-alkanů, z poměru jejich obsahů se vypočítají biomarkerní indexy, a na základě jejich hodnot se podle experimentálně vytvořených tabulek určí stupeň degradace kontaminantu v % a stanoví, o kolik % se případnou biodegradací sníží obsah kontaminantu.

 

Způsob remediace podzemní vody a zařízení k jeho provádění

Číslo přihlášky: 2010-907

Číslo dokumentu: 303452

Přihlašovatel/majitel: DEKONTA, a.s.

Původce: Robert Raschman, Helena Maternová

Anotace: Způsob remediace podzemní vody a saturované zóny horninového prostředí zasakováním kapaliny saturované alespoň jedním reakčním plynem, přičemž plyn je v kapalině přítomen ve formě nanobublin. Zařízení k provádění tohoto způsobu obsahuje alespoň jeden injektážní vrt, který je připojen přímo anebo přes čerpadlo na generátor nanobublin.

 

Nosný materiál pro tvorbu biofilmu

Číslo přihlášky: 2010-908

Číslo dokumentu: 303464

Přihlašovatel/majitel: DEKONTA, a.s.

Původce: Lenka Wimmerová, Ljuba Zídková

Anotace: Materiál pro tvorbu biofilmu v náplňových biologických propustných reaktivních bariérách, za účelem sanace podzemní vody znečištěnými organickými sloučeninami obsahuje 5 až 6 objemových dílů drcených PET velikostní frakci 3 až 5 cm, 3 až 2 objemové díly expandovaného jílu – keramzitu frakce 0,8 až 1,6 cm a 2 objemové díly štěrku frakce 0,5 až 1 cm, přičemž drcené PET a keramzit jsou spolu mechanicky smíchány, štěrk je pak přidán jako horní/přední a spodní/zadní vrstva náplně, v závislosti na směru proudění podzemní vody.

 

Zařízení na in-situ aplikaci vodné suspenze nanoželeza v dekontaminačních technologiích

Číslo přihlášky: 2010-22927

Číslo dokumentu: 22021

Přihlašovatel/majitel: DEKONTA, a.s.

Původce: Petr Dosoudil, Marek Šváb

užitný vzor

 

Způsob čištění kontaminovaných zemin, vod a usazenin

Číslo přihlášky: 2011-213

Číslo dokumentu: 303568

Přihlašovatel/majitel: DEKONTA, a.s.

Původce: Radka Velebová, Petra Najmanová, Petra Innemanová, Ljuba Zídková

Anotace: Řešení se týká způsobu čištění kontaminovaných zemin, vod a usazenin, které je charakterizováno tím, že se biotický a abiotický rozklad halogenovaných látek podpoří přídavkem syrovátky a železné drtě za současného střídání anaerobních a aerobních podmínek, přičemž se syrovátka přidává v dávce od 0,5 do 50 % hm., vztaženo na hmotnost zeminy, vody nebo usazeniny a železná drť v dávce od 0,005 do 10 % hm., vztaženo na hmotnost zeminy, vody nebo usazeniny, při hodnotě pH v rozmezí 5 až 10, teplotě inkubace od 0 do 60 °C a obsahu sušiny zeminy, vody nebo usazeniny 1 až 90 % hmot., a přičemž se střídání anaerobních/aerobních podmínek provádí v intervalu 1 až 15 dní.

 

Přípravek pro fyzikálně-chemické zlepšení kyselých půd

Číslo přihlášky: 2011-377

Číslo dokumentu: 303270

Přihlašovatel/majitel: DEKONTA, a.s.

Původce: Pavel Mašín, Robert Raschman

Anotace:  Řešení se týká přípravku pro zlepšení fyzikálně-chemických vlastností kyselých půd, který je charakterizován tím, že jeho základ tvoří modifikovaný popel z dřevní biomasy, přičemž 100 g granulátu obsahuje 200 až 1500 mg vápníku, 25 až 150 mg hořčíku, 500 až 2300 mg draslíku, 45 až 250 mg sodíku, 85 až 420 mg fosforu a 4 až 20 mg dusíku. Hlavní složkou je popel z energetického využívání rostlinné biomasy modifikovaný s hydroxidem vápenatým. Přípravek je vyráběn procesem granulace, kde vzniklé sbalky, neboli pelety, mají průměrnou velikost 0,5 až 2 cm. Přípravek se vyznačuje jednoduchou manipulovatelností a skladovatelností, na acidifikovaných půdách může být snadno aplikován všemi dostupnými technickými prostředky. Hlavní přínos má jeho aplikace v kyselých půdách lesních a zejména horských porostů. Aplikací přípravku dochází k vyluhování cenných nutrientů do podpovrchových vrstev půdního profilu a zvýšení hodnoty pH reakce půdy – neutralizaci – a zlepšení zdravotního stavu flóry půdních společenstev (půdního edafonu).

 

Přípravek pro fyzikálně-chemické zlepšení kyselých půd

Číslo přihlášky: 2011-24522

Číslo dokumentu: 22935

Přihlašovatel/majitel: DEKONTA, a.s.

Původce: Pavel Mašín, Robert Raschman

užitný vzor

 

Způsob dekontaminace tuhých materiálů

Číslo přihlášky: 2012-269

Číslo dokumentu: 304205

Přihlašovatel/majitel: Ústav chemických procesů Akademie věd České republiky, DEKONTA, a.s., Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Původce: Milan Hájek, Jiří Sobek, Pavel Mašín, Jiří Hendrych, Jiří Kroužek, Martin Kubal, Jan Kukačka

Anotace: Způsob dekontaminace tuhých materiálů termickou desorpcí s použitím mikrovlnného záření, při kterém se tuhý materiál smíchá s organickým nepolárním rozpouštědlem v množství do 5 % hmotn. a aditivem v množství do 10 % hmotn. vybraným ze skupiny práškovitý čedič, expandovaný grafit, elektrárenský popílek nebo jejich směsi ve formě jemného prášku o zrnitosti od 10 do 1000 mikronů. Obsah vody ve směsi se upraví na 2 až 20 % hmotn., vztaženo na tuhý materiál. Takto získaná směs se za míchání vystaví mikrovlnnému záření a při udržování teploty v rozsahu od 100 do 300 °C a obsahu vody v uvedeném rozmezí jejím vstřikováním do směsi se kontaminát destiluje vodní parou. Vzniklý destilát se nechá zkondenzovat a kontaminát se z kondenzátu oddělí fyzikálním nebo chemickým postupem.

 

Způsob dekontaminace zeminy a zařízení k provádění způsobu

Číslo přihlášky:   2012-670

Číslo dokumentu: 304461

Přihlašovatel: DEKONTA a.s., Stehelčeves , Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i., Praha

Původce: Helena Váňová, Robert Raschman, Jan Kukačka, Olga Šolcová, Pavel Topka, Květuše Jirátová, Václav Veselý

Anotace:

Způsob dekontaminace zeminy spočívá v tom, že se zemina kontaminovaná zejména ropnými látkami o koncentraci až 500 gramů na kilogram zeminy zahřívá na teplotu 90 až 400 °C za tlaku 5 až 100 kPa po dobu 2 až 10 hodin. Páry kontaminující látky se odčerpávají a spalují při teplotě 350 až 400 °C a tlaku 100 až 250 kPa na katalyzátoru. Zařízení pro dekontaminaci zeminy zahrnuje desorpční zařízení opatřené míchacím zařízením a zahřívacím zařízením. Výstup z desorpčního zařízení je připojen ke vstupu do zachycovacího zařízení, jehož výstup je připojen ke vstupu do předehřívacího zařízení, jehož výstup je připojen ke vstupu do ejektoru opatřeného tryskou s nastavitelnou šířkou štěrbiny. Výstup z dmychadla je připojen ke vstupu do ohřívacího zařízení, jehož výstup je připojen k dalšímu vstupu do ejektoru. Výstup z ejektoru je připojen ke vstupu do spalovny opatřené katalyzátorem.

 

Zařízení pro dekontaminaci odpadní vody s obsahem rozpuštěných organických látek

Číslo přihlášky: 2012-830

Číslo dokumentu: 304222

Přihlašovatel/majitel: DEKONTA, a.s., Ústav chemických procesů Akademie věd České republiky

Původce: Radim Žebrák, Lenka Wimmerová, Pavel Mašín, Petr Klusoň, Pavel Krystyník, Tomáš Domín, Stanislav Hejda Ing.

Anotace: Zařízení pro dekontaminaci odpadní vody s obsahem rozpuštěných organických látek, spočívající v degradaci a mineralizaci organických látek singletním kyslíkem, za přítomnosti fotosenzitizátoru tvořeného sulfonovaným ftalocyaninem s centrálním kovem ze skupiny Al, Si, Zn, zahrnuje zásobní nádrž, oběhové potrubí, oběhový prostředek, fotochemický reaktor, který obsahuje transparentní trubici, alespoň čtyři protilehlé uspořádané zářivky vně trubice emitující polychromatické světlo o vlnových délkách v intervalu od 620 do 740 nm a obvodový plášť s reflexní vnitřní stěnou. Zařízení dále obsahuje první prostředek pro dávkování fotosenzitizátoru tvořeného alespoň jedním ve vodě rozpustným sulfonovaným ftalocyaninem s centrálním kovem ze skupiny Al, Si, Zn do zásobní nádrže a odbočovací potrubní větev připojenou k oběhovému potrubí před vstupem do fotochemického reaktoru. Zařízení lze rozebíratelně propojit s externí retenční nádrží, ve které je započat proces dílčí dekontaminace směsi vzniklé smícháním kontaminované odpadní vody s fotosenzitizátorem přidaného z druhého prostředku pro dávkování fotosenzitizátoru tvořeného alespoň jedním ve vodě rozpustným sulfonovaným ftalocyaninem s centrálním kovem ze skupiny Al, Si, Zn do retenční nádrže.

 

Přípravek na zlepšení prosperity rostlin pěstovaných na stanovištích kontaminovaných polyaromatickými uhlovodíky

Číslo přihlášky: 2012-25599

Číslo dokumentu: 23941

Přihlašovatel/majitel: DEKONTA, a.s.

Původce: Helena Maternová, Robert Raschman

užitný vzor

 

Biotrickling filtr s pohyblivým ložem

Číslo přihlášky: 2012-25600

Číslo dokumentu: 24336

Přihlašovatel/majitel: DEKONTA, a.s.

Původce: Luboš Zápotocký, Robert Raschman

užitný vzor

 

Zařízení pro čištění odpadních vod obsahujících organické látky

Číslo přihlášky: 2012-26411

Číslo dokumentu: 24538

Přihlašovatel/majitel: DEKONTA, a.s., Ústav chemických procesů Akademie věd České republiky

Původce: Lenka Wimmerová, Radim Žebrák, Tomáš Domín, Petr Klusoň, Pavel Krystyník

užitný vzor

 

Způsob remediace podzemní vody zejména vody znečištěné organickými látkami s pomocí ozonizace a zařízení k provádění tohoto způsobu

Číslo přihlášky: 2013-54

Číslo dokumentu: 304318

Přihlašovatel/majitel: DEKONTA, a.s.

Původce: Marek Šváb, Helena Maternová, Robert Raschman

Anotace: Způsob remediace podzemní vody, zejména podzemní vody znečištěné organickými látkami, s pomocí ozonizace a zařízení k provádění tohoto způsobu, přičemž se v kontaminované vodě vytváří nanobubliny plynné směsi obsahující ozon, které jsou ve vodě vytvořeny pomocí alespoň jedné první Venturiho trubice, přičemž vznikne homogenní směs kontaminované vody, která je saturována nanobublinami s obsahem ozonu a rozpuštěným ozonem. Předmětem vynálezu je také zařízení, které zahrnuje zdroj plynné směsi obsahující ozon, zdroj kontaminované podzemní vody a alespoň jednu první Venturiho trubici, s výhodou doplněn o druhou Venturiho trubici pro přípravu homogenní směsi podzemní vody obsahující nanobubliny plynné směsi a rozpuštěný ozon.

 

Způsob biodegradační sanace znečištěné zeminy

Číslo přihlášky: 2013-240

Číslo dokumentu: 304378

Přihlašovatel: DEKONTA a.s., Stehelčeves, Mikrobiologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i., Praha

Původce: Petra Innemanová, Radka Velebová, Xuemin Zhao, Tomáš Cajthaml, Zdena Křesinová, Alena Filipová, Branislav Slávik

Anotace: Způsob biodegradační sanace znečištěné zeminy inokulací mikrobiálního preparátu obsahujícího alespoň jeden alochtonní mikroorganismus, zejména alespoň jeden bakteriální kmen ze skupiny Pseudomonas fluorescens, Pseudomonas veronii, Acinetobacter calcoaceticus, Pseudomonas putida, Pseudomonas stutzeri, Arthrobacter protophormiae, Bacillus megaterium, Psychobacter sp., spočívá v tom, že v prvním kroku se mikrobiální preparát inokuluje do znečištěné zeminy, kde probíhá jeho kultivace přirozeným rozmnožováním. Ve druhém kroku se inokulovaná zemina alespoň jednou smíchá s dosud neinokulovanou znečištěnou zeminou v hmotnostním poměru v rozmezí od 1:20 do 1:100. Následně probíhá kultivace populace mikrobiálního preparátu v celém objemu směsi.

 

Způsob extrakce polutantů, zejména slabě vázaných polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) z půdního vzorku a zařízení pro provádění tohoto způsobu

Číslo přihlášky: 2013-294

Číslo dokumentu: 304286

Přihlašovatel/majitel: DEKONTA, a.s., Mikrobiologický ústav Akademie věd ČR

Původce: Petra Innemanová, Radka Velebová, Petra Najmanová, Tereza Hudcová, Tomáš Cajthaml, Monika Čvančarová, Lenka Pokorná

Anotace: Extrakční cela s půdním vzorkem a s extrakčním médiem se v časovém intervalu od 10 do 20 min vyhřeje na teplotu od 140 do 190 °C, natlakuje se na tlak od 10 do 20 MPa. Následně se půdní vzorek extrahuje extrakčním médiem obsahujícím 20 až 40 % objemových organického rozpouštědla mísitelného s vodou a nemísitelného s hexanem. Po výstupu extrakčního média s extrahovanými polutanty z extrakční cely se do extrakčního média o teplotě 140 až 190 °C a tlaku od 10 do 20 MPa kontinuálně přidává hexan pro zachycení polutantů vyextrahovaných z půdního vzorku. Zařízení zahrnuje vysokotlakou pumpu pro přívod hexanu do extrakčního média obsahujícího 20 až 40 objemových % organického rozpouštědla mísitelného s vodou a nemísitelného s hexanem, přičemž přívod hexanu je zaústěn do vedení extrakčního média mezi pecí a vodní lázní.

Způsob a zařízení pro odstraňování dioxinů a rtuti z plynů

Číslo přihlášky: 2013-445

Číslo dokumentu: 304287

Přihlašovatel/majitel: Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s., DEKONTA, a.s., UNIPETROL RPA, s.r.o.

Původce: Walter Poslední, Jaromír Lederer, František Nečesaný, František Nečesaný, Tomáš Herink

Anotace: Způsob odstraňování dioxinů a rtuti z plynů spočívá v tom, že se plyn obsahující dioxiny o koncentraci 1 až 4 ng I-TEQ/ma 5 až 60 mg/mrtuti přivádí do reakční směsi obsahující CaCO3a CaO o velikosti částic 10 až 20 mm při teplotě 830 až 950 °C a době zdržení 2 až 3 s, pak se ochladí a oddělí se z něj částice větší než 20 .mi.m a pak se přivádí do adsorbentu dioxinů a rtuti na bázi aktivního uhlíku o velikosti částic 0,8 až 2 mm při teplotě 100 až 150 °C a době zdržení 9 až 12 s. Zařízení pro odstraňování dioxinů a rtuti z plynů sestává z vysokoteplotního reaktoru, k němuž je připojen chladič, zachycovací zařízení a nízkoteplotní adsorbér.

Zařízení pro fotokatalytickou dekontaminaci vod s obsahem organických látek, zejména endokrinních disruptorů

Číslo přihlášky: 2013-522

Číslo dokumentu: 304681

Přihlašovatel: Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i., Praha, DEKONTA a.s., Stehelčeves

Původce: František Kaštánek, Olga Šolcová, Ywetta Maléterová , Lucie Spáčilová, Helena Maternová, Pavel Mašín, Radim Žebrák

Anotace: Zařízení pro fotokatalytickou dekontaminaci kontaminované vody s obsahem organických látek, zejména endokrinních disruptorů zahrnuje alespoň jeden heterogenní fotokatalytický reaktor s lampou emitující UV záření, uloženou v průhledném válcovém obalu uloženém koaxiálně uvnitř válcového pláště. Mezi obalem a pláštěm je mezikruží protékané kontaminovanou vodou, a v mezikruží je uspořádána soustava koncentrických fotokatalytických prstenců opatřených imobilizovanou povrchovou vrstvou fotokatalyzátoru. Podstata vynálezu spočívá v tom, že soustava fotokatalytických prstenců je tvořena střídavě uspořádanými vnějšími prstenci a vnitřními prstenci majícími ve vertikálním řezu tvar rovnoramenných trojúhelníků s paralelními základnami. Základna vnějšího trojúhelníkového prstence přiléhá k vnitřnímu obvodu pláště a vrchol vnitřního trojúhelníkového prstence přiléhá k vnějšímu obvodu obalu. Zařízení podle vynálezu dále zahrnuje alespoň jeden homogenní fotokatalytický reaktor propojený s heterogenním fotokatalytickým reaktorem. Homogenní fotokatalytický reaktor zahrnuje lampu emitující UV záření pro osvit soustavy paralelních, vertikálně uspořádaných skleněných desek opatřených na obou svých plochách imobilizovanou vrstvou fotokatalyzátoru a uspořádaných ve fotokatalytické reakční komoře. Reakční komora je opatřena na spodní straně vstupem kontaminované vody pod tlakem, a na horní straně je opatřena výstupem vyčištěné vody, a reakční komora je dále opatřena prostředkem pro paralelní rozvod kontaminované vody do všech mezideskových prostorů mezi skleněnými deskami.

 

Způsob termochemické konverze organických látek na plynné produkty a minerály a zařízení k provádění tohoto způsobu

Číslo přihlášky: 2013-711

Číslo dokumentu: 304815

Přihlašovatel: DEKONTA a.s., Stehelčeves, VŠCHT, Praha

Původce: Marek Šváb, Helena Váňová, Karel Ciahotný

Anotace: Způsob termochemické konverze organických látek na plynné produkty a minerály, při kterém se nejprve smísí organické látky s vodou a vytvoří se vodná suspenze, dále se vodná suspenze uvede do nadkritického stavu vody, přičemž probíhá termochemická konverze organických látek za měnící se teploty, a následně se ochladí výstupní voda obsahující produkty termochemické konverze a separují se plynné a minerální produkty z ochlazené vody. Zařízení pro termochemickou konverzi organických látek na plynné produkty a minerály pomocí vody uvedené do nadkritického stavu, které zahrnuje zdroj vodné suspenze, který je potrubím propojený s vysokotlakým čerpadlem, které je potrubím připojeno ke vstupu reaktoru s nestejnoměrným tepelným výkonem po délce procházejícího potrubí a výstup reaktoru je propojen potrubím s ochlazovacím tepelným výměníkem pro ochlazení vody obsahující produkty termochemické konverze, který je potrubím propojen se zařízením pro separaci plynných a minerálních produktů.

Halofilní kmen bakterie Shewanella haliotis F1 a použití tohoto kmene pro biodegradaci ropných uhlovodíků

Číslo přihlášky: 2013-849

Číslo dokumentu: 304792

Přihlašovatel: DEKONTA a.s., Stehelčeves

Původce: Petra Najmanová, Tereza Hudcová, Ljuba Zídková

Anotace: Řešení popisuje halofilní kmen bakterie Shewanella haliotis F1 a použití tohoto kmene pro čištění kontaminovaných zemin, vod a usazenin při sanaci ropných kontaminantů v prostředí s vyšší salinitou. Halofilní bakteriální kmen Shewanella haliotis F1 je uložený v CCM – České sbírce mikroorganismů Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, Tvrdého 14, 602 00 Brno pod depozitním číslem vzorku CCM 8486: Shewanella haliotis (F1).

 

Zařízení k provádění remediace podzemní vody a saturované zóny horninového prostředí

Číslo přihlášky: 2013-28005

Číslo dokumentu: 25870

Přihlašovatel/majitel: DEKONTA, a.s.

Původce: Marek Šváb, Helena Maternová, Robert Raschman

užitný vzor

Zařízení pro dekontaminaci tuhých materiálů

Číslo přihlášky: 2013-28260

Číslo dokumentu: 26360

Přihlašovatel/majitel: Ústav chemických procesů Akademie věd České republiky, DEKONTA, a.s., Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Původce: Jiří Sobek, Milan Hájek, Pavel Mašín, Jiří Hendrych, Jiří Kroužek, Martin Kubal, Jan Kukačka

užitný vzor

Zařízení k provádění termochemické konverze organických látek na plynné produkty a minerály

Číslo přihlášky: 2013-28474

Číslo dokumentu: 26037

Přihlašovatel/majitel: DEKONTA, a.s., Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Původce: Marek Šváb, Helena Váňová Ing., Karel Ciahotný

užitný vzor

Kmen houby Pleurotus ostreatus ED-1, použití tohoto kmene pro dočištění odpadních vod s obsahem endokrinních disruptorů, způsob dočištění odpadních vod s obsahem endokrinních disruptorů pomocí kmene houby Pleurotus ostreatus ED-1 a zařízení pro provádění tohoto způsobu

Číslo přihlášky: 2014-238

Číslo dokumentu: 305031

Přihlašovatel: DEKONTA a.s., Stehelčeves, Mikrobiologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i., Praha

Původce: Tomáš Cajthaml, Zdena Křesinová , Pavel Mašín, Radim Žebrák, Ondřej Lhotský

Anotace: Kmen houby Pleurotus ostreatus ED-1 s biodegradační aktivitou vůči endokrinním disruptorům, uložený v CCBAS – České sbírce mikroorganismů Mikrobiologického ústavu AVČR Vídeňská 1083, Praha 4 – Krč, 142 20, pod depozitním číslem vzorku CCBAS 1374, ED-1, depozice 2014 a jeho použití pro dočištění odpadních vod s obsahem endokrinních disruptorů. Řešení dále popisuje způsob dočištění odpadních vod kdy se do bioreaktoru vloží dvě houbová lože uspořádaná nad sebou na perforovaných roštech, kde houbová lože obsahují vyplozený slámový substrát s obsahem mycelia kmene houby Pleurotus ostreatus ED-1, a na horní houbové lože se rozstřikuje dočišťovaná odpadní voda, která je zadržována ve spodní části bioreaktoru tak, že spodní houbové lože se zaplaví dočišťovanou vodou prokapávající z horního houbového lože, přičemž spodní houbové lože se provzdušňuje, a do dočišťované odpadní vody se přidává H2O2 před vstupem do bioreaktoru nebo po výstupu z bioreaktoru do doreagovací nádrže, přičemž dočišťovaná voda se v doreagovací nádrži zadrží alespoň po dobu 48 h. Součástí řešení je také zařízení pro provádění výše popsaného způsobu.

 

Zařízení pro dekontaminaci podzemní vody

Číslo přihlášky: 2014-737

Číslo dokumentu: 305509

Přihlašovatel: DEKONTA a.s., Stehelčeves

Původce: Jan Kukačka, Ondřej Urban

Anotace: Zařízení pro dekontaminaci podzemní vody spočívá v tom, že v terénu je uspořádán cirkulační vrt. V něm je pod hladinou podzemní vody uspořádána reaktorová kolona a čerpadlo určené pro dopravu cirkulující podzemní vody se znečištěnou podzemní vodou do reaktorové kolony. Výstup zásobníku reakčního činidla je připojen buď ke vstupu dávkovacího čerpadla, jehož výstup je připojen ke vstupu čerpadla, nebo ke vstupu injektoru, jehož další vstup je připojen k výstupu čerpadla a výstup injektoru je připojen ke vstupu reaktorové kolony. Cirkulační vrt obsahuje uzavřený úsek přilehlý k reaktorové koloně obsypaný těsnicím materiálem a otevřené úseky obsypané filtračním materiálem. Na plášti reaktorové kolony je uspořádáno alespoň jedno těsnění. Zařízení může být opatřeno průtokoměrem, čtecím zařízením a filtrem.

 

Zařízení pro čištění plynů obsahujících těkavé organické sloučeniny

Číslo přihlášky: 2014-803

Číslo dokumentu: 305690

Přihlašovatel: DEKONTA a.s., Stehelčeves, PLASTIME.CHEMI s.r.o., Jablonec nad Nisou

Původce: Josef Krýsa, Martin Zlámal, Radek Bleha, Luboš Zápotocký

Anotace: Zařízení pro čištění plynu obsahujícího těkavé organické sloučeniny využívá fotolytického a fotooxidačního jevu, při kterém se znečištěný plyn prozařuje UV zářením za přítomnosti fotokatalyzátoru, nebo po obohacení příměsí, např. peroxidem vodíku. Zařízení zahrnuje sytící komoru, ve které se znečištěný plyn turbulentně mísí s aerosolem peroxidu vodíku dodávaného ze sytícího prostředku, načež je obohacený plyn vháněn do fotokatalytického reaktoru, ve kterém serpentinovitě proudí mezi přepážkami a zdroji UV záření. Některé přepážky mohou být opatřeny povrchovou vrstvou TiO2pro vznik reaktivních volných radikálů z vodní páry.

 

Zařízení pro čištění plynů obsahujících těkavé organické sloučeniny

Číslo přihlášky: 2014-30285

Číslo dokumentu: 27849

Přihlašovatel: VŠCHT, Praha, DEKONTA a.s., Stehelčeves, PLASTIME.CHEMI s.r.o., Jablonec nad Nisou

Původce: Josef Krýsa, Martin Zlámal, Radek Bleha, Luboš Zápotocký, František Moulis

 

Zařízení pro čištění plynů obsahujících těkavé organické sloučeniny

Číslo přihlášky: 2014-30332

Číslo dokumentu: 27854

Přihlašovatel: VŠCHT, Praha, DEKONTA a.s., Stehelčeves, PLASTIME.CHEMI s.r.o., Jablonec nad Nisou

Původce: Josef Krýsa, Martin Zlámal, Radek Bleha, Luboš Zápotocký

 

Systém pro dávkování sanačních přípravků

Číslo přihlášky: 2015-30799

Číslo zápisu: 28124

Přihlašovatel: ENACON s.r.o., Praha, DEKONTA a.s., Stehelčeves, TUO v Liberci, Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace, Liberec

Původce: Jan Němeček, Jaroslav Nosek, Ondřej Lhotský

Zařízení pro heterotrofní kultivaci řas

Číslo přihlášky: 2015-30810

Číslo zápisu: 28568

Přihlašovatel:   DEKONTA a.s., Stehelčeves

Původce: Tereza Hnátková, Michal Šereš

 

Zařízení pro čistění znečištěných plynů

Číslo přihlášky: 2015-31928

Číslo zápisu: 29171

Přihlašovatel:   VŠCHT, Praha, DEKONTA a.s., Stehelčeves

Původce: Luboš Zápotocký, Martin Halecký, Jan Páca

Vlnovod, zařízení a vrt pro mikrovlnami podporovanou termickou podpovrchovou dekontaminaci in-situ

Číslo přihlášky: 2015-31971

Číslo zápisu: 29176

Přihlašovatel:   Ústav chemických procesů Akademie věd ČR, Praha, DEKONTA a.s., Stehelčeves

Původce: Milan Hájek, Jiří Sobek, Pavel Mašín, Helena Váňová