Popis kořenových čistíren

 • Kořenové čistírny jsou v podstatě umělé mokřady, ve kterých je odpadní voda čištěna kombinací různých fyzikálních, chemických a biologických procesů, jako je sedimentace a filtrace, srážení, adsorpce a chemický rozklad, mikrobiální rozklad a metabolismus rostlin.
 • Mokřady mají schopnost přeměňovat a zadržovat látky, a tím výrazně zlepšovat kvalitu čištěné vody.
 • Kořenové čistírny (KČOV) jsou nákladově efektivní a technologicky účelné řešení vhodné zejména pro úpravu komunálních odpadních vod v malých obcích a budovách, které nejsou napojeny na komunální kanalizaci (domy, restaurace, hotely, resorty apod.). Odpadní voda je vypouštěna do vhodně postavené nádrže, ve které jsou znečišťující látky odstraňovány pomocí organismů, které přirozeně žijí na kořenech vybraných vodních a bažinatých rostlin.
 • Typická kořenová čistírna se skládá z nádrže na mechanické předčištění (septik, nebo usazovací nádrž) a z jednoho, či více filtračních loží. Ty lze klasifikovat jako: KČOV s horizontální tokem – na čištění odpadních vod se podílejí nejběžnější převážně chemické procesy probíhající bez přítomnosti kyslíku; KČO s vertikálním tokem – na čištění se podílejí převážně chemické procesy vyskytující se v přítomnosti kyslíku (například odstranění dusíku nitrifikací); a hybridní KČOV (kombinace obou).

Účinnost kořenových čistíren může být podpořena například:

 • Přerušované plnění a vypouštění kořenových filtračních loží – zvýšení koncentrace kyslíku ve filtrační náplni → zvýšení účinnosti čpavkového dusíku.
 • Použití speciálního filtračního materiálu se sorpčními vlastnostmi (struska, zeolit) – zvýšení účinnosti odstraňování fosforu sorpcí
 • Systém nakládání s kaly – systémy rákosových loží.

Hlavní výhody technologie KČOV

 • Efektivní čištění komunálních a rovněž některých průmyslových odpadních vod
 • Nízké provozní náklady
 • Účinnost i při přerušovaném provozu (tolerantní k výkyvům toku a kvalitě odpadních vod)
 • Nízké požadavky na údržbu
 • Estetický aspekt
 • Odstranění zápachu

Oblasti použití

Kořenové čistírny se běžně používají jako primární systém čištění odpadních vod v malých městech nebo jako terciární čištění ve velkých čistírnách odpadních vod. Hlavní oblasti použití jsou:

 • Komunální odpadní vody (obce, sídla, provozovny, domy);
 • Zemědělské odpadní vody (prasečí farmy, vinařské, ovocné farmy, mlékárny, atd.);
 • Úniky ze skládky pevných odpadů;
 • Znečištěná dešťová voda (silnice a dálnice, parkoviště, letiště, skladovací prostory, skleníky atd.);
 • Průmyslová odpadní voda kontaminovaná organickými látkami (potraviny, chemie, papír, textil, kůže a další;
 • Stabilizace a mineralizace kalů z čistíren odpadních vod.

Systémy rákosových loží

 • Podobně jako u kořenových čistíren jsou systémy Rákosových loží založené na přirozené schopnosti rákosu přenášet atmosférický kyslík do kořenové zóny. Kořenové exudáty současně podporují dobrou prosperitu nezbytného bakteriálního konsorcia a krmivo je biologicky přeměněno působením několika simultánních procesů. Ve speciálně navržených plynotěsných nádržích je vedle aerobní zóny také anoxická a anaerobní vrstva, která umožňuje, aby byl kal osídlen širokou škálou mikroorganismů, spolupracujících na procesu rozpadu organické hmoty.
 • Proto dochází k mineralizaci a zároveň vstupní materiál ztrácí vodu (drenáží, odpařováním, evapotranspirací).
 • Konečnými produkty jsou CO2, který se odstraňuje odvětráváním, H2O, která se vypouští drenážním systémem, a humus.
 • Systémy rákosových loží jsou nejprve osazeny rákosy Phragmites, které se nechají 1 rok růst, aby vytvořily kompaktní hustý kryt. Systémy rákosových loží dosahují maximální kapacity po dvou letech.
 • V systémech rákosových loží probíhá několik procesů. Jedná se zejména o odvodnění řady drenážních trubek a rostlinnou evapotranspiraci, mineralizaci organických látek a tvorbu humusu a finálně likvidaci patogenních mikroorganismů.

Výhody použití systémů rákosových loží

 • Nízká spotřeba energie (ve skutečnosti se jedná, a to pouze v případě potřeby, o náklady na čerpání čištěné vody nebo kalu);
 • Nízké náklady na provoz a údržbu (systém je plně automatizovaný);
 • Provoz systému nevytváří hluk, či zápach;
 • Zelené plochy vegetačních nádrží mohou být začleněny do krajinného designu.

Systémy rákosových loží mohou být navrženy zejména pro odvodnění kalů z odpadních vod, odstraňování kontaminantů, jako jsou organický odpad, uhlovodíky a těžké kovy. Zvláštní nastavení systému rákosových loží je vždy navrženo speciálně pro konkrétní typ odpadní vody a na základě individuálních požadavků klienta – zejména pro odpadní vody obsahující odmrazovací-rozmrazovací tekutiny obsahující glykol, hasicí vodu, zbytky paliva, herbicidy, pesticidy atd.

Seznam našich referencí