Seznam běžících projektů 2021

 • CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008403 (OP-VVV) Zodpovědný management vody v intravilánu obce ve vztahu k okolní krajině; OP-VVV, MŠMT 
 • CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008419 (OP-VVV) Podpora mezisektorové spolupráce v oblasti snižování polutantů v životním prostředí a využití odpadů; OP-VVV, MŠMT
 • QK1910095 - Využití vermikompostování k eliminaci mikropolutantů za účelem bezpečné aplikace čistírenského kalu na zemědělskou půdu; NAZV, MZe
 • TH04030225 - Vývoj a testování kombinované sanační metody redoxně-oxidační in-situ bioremediace chlorovaných rozpouštědel (BIOREDOXX); TAČR
 • FW01010563 - Nanostrukturované katalyzátory pro pokročilé dekontaminační postupy; TAČR
 • FW01010370 - Biofiltrační impregnované kompozitní materiály a substráty; TAČR
 • FV40126 - Pokročilé sorbenty pro separaci mikroplastů a mikropolutantů z vod; TRIO, MPO
 • TM01000017 - Vývoj filtrační a ventilačně ochlazovací jednotky pro ochranné oděvy (APVECU); TAČR
 • VI20192021115 - Kontejnerový systém pro bezpečnou manipulaci, skladování a přepravu CBRN materiálů, MV
 • VI20192022157 - Technické řešení osobních ochranných oděvů s využitím nanokompozitních bariérových materiálů proti průmyslovým a CBRN látkám; MV
 • E!113647 - EnzymeCP: a composition of enzymes as the future of biological crop protection; Eurostars, MŠMT
 • SS01020167 - Udržitelné způsoby recyklace čistírenských kalů - Ústecký kraj; TAČR
 • SS01020063 - Snížení obsahu stopových xenobiotik v pitné vodě za specifických podmínek zdroje Káraný; TAČR
 • TJ04000322 - Automatizace systémů závlah odpadními vodami a její přínosy při minimalizaci rizik spojených s šířením specifických polutantů do životního prostředí; TAČR
 • TO01000170 - Nanoremediace kontaminovaných půd: Implementace technologie s ohledem na ekotoxikologické aspekty; TAČR
 • FW03010511 - Inovativní metody průzkumu a sanace vertikálně stratifikované anorganické kontaminace podzemních vod – AnReMon
 • Frac – In – Ox - Sanace pneumaticko-hydraulickým štěpením pomocí chemických oxidačních činidel
 • FW03010071 - Technologie vzdáleného monitoringu a řízení elektrokineticky podporovaných chemicko-biologických in situ metod sanace – EBioChem
 • FW03010439 - Získávání solí a kovů z technologických proudů ZEVO