Čištění odpadního vzduchu

Biofiltr je zařízení, které se využívá k biologickému čištění odpadního plynu od znečištění zejména těkavé organické látky, pachové látky, ale i některé anorganické polutanty. Princip spočívá v napodobení a zintenzivnění procesů probíhajících v přírodních podmínkách, souhrnně zvaných jako samočištění.

Biologické čištění použitím biofiltru je ekonomicky výhodnější v porovnání s fyzikálně-chemickými a chemickými procesy při stejné účinnosti. Biofiltrace představuje ekologicky šetrnou a hlavně bezodpadovou metodu čištění odpadního vzduchu.

Princip biofiltru

Biofiltrace je účinná metoda založená na využití mikroorganismů schopných biodegradace nebo biotransformace škodlivých látek. Znečištěný vzduch prochází biofiltrem naplněným porézním materiálem pokrytým vrstvou biomasy. Při průchodu plynu biofiltrem dochází k zachycení a transportu polutantu do biomasy a k jeho následné biodegradaci na netoxické látky (oxid uhličitý, vodu a v případě anorganických látek na jejich oxidované formy nebo jejich využití při tvorbě nové biomasy

K odstraňování kontaminantů biologickým rozkladem dochází pouze za podmínek, které umožňují růst a biodegradační aktivitu vhodných mikroorganismů. K podmínkám ovlivňujících biodegradaci, které lze do určité míry snadno ovlivnit, patří teplota vzduchu, vlhkost vzduchu, pH substrátu nebo recirkulující kapaliny a nepřetržitý dostatečný přísun kontaminantu a minerálních živin. Biofiltr pro čištění vzduchu může být realizován ve variantách pro výkony v rozmezí průtoku od 100 do 100.000 m3/hod, v případě čištění vod 1-100 m3/hod.

Biofiltr je použitelný v těchto oblastech:

 • lakovny, laminátovny
 • odmašťování součástek
 • výroba plastických hmot
 • výroba a zpracování barev
 • farmaceutická výroba
 • čištění inertního plynu z výplachu chemických armatur
 • eliminace zápachů
 • sanační technologie
 • tiskárny
 • potravinářství

Biofiltr je vhodný pro běžně odbouratelné kontaminanty:

 • ropné uhlovodíky
 • látky BTEX
 • méně chlorované uhlovodíky
 • alkoholy, amoniak
 • sulfan
 • methylmerkaptany

Biofiltr je nepoužitelný pro:

 • odstraňování látek PAU
 • PCB
 • více chlorované uhlovodíky

Schválené technologie:

 • DEKONTAM-AIR (rozhodnutí SZÚ č. CHŽP-35-143/99 (1016) Ex: 191555 ze dne 20.10.1999)
 • HUMIN-AIR (rozhodnutí SZÚ č. CHŽP-35-309/03 (101) Ex: 3020635 ze dne 24.6.2003)