Geologické průzkumné práce

Pro vaše projekty a stavby zajistíme kompletní geologické průzkumné práce. Nabídneme vám a provedeme technicky vhodné a přijatelné řešení inženýrsko – geologického průzkumu a dalších navazujících průzkumů jako jsou hydrogeologický průzkum, stanovení radonového indexu pozemku, průzkum znečištění a jiné požadované činnosti.

Inženýrsko – geologický průzkum 

Inženýrsko – geologické průzkumy (geotechnické průzkumy) pro stavební účely zhodnocují geologické prostředí z hlediska únosnosti a dalších parametrů nezbytných pro projektování záměru. 

Pro provedení průzkumných prací využíváme klasické průzkumné metody a to vlastní technikou či ověřenými dodavateli – jádrové vrty, vibrační úzkoprofilové vrty, penetrační zkoušky, laboratorní zkoušky, geofyzikální průzkumné metody, polní zkoušky a další.

Máme rovněž zkušenosti s geologickými průzkumy pro projekty nových a rekonstrukce stávajících vodních nádrží.

Kontakt: +420 725 036 281, petr.veleba@dekonta.cz

Stanovení radonového indexu pozemku

Každý, kdo navrhuje umístění nové stavby nebo přístavby s obytnými nebo pobytovými místnostmi, je povinen zajistit stanovení radonového indexu pozemku. Výsledky jsou následně podkladem pro projektování a realizaci ochrany stavby proti pronikání radonu z podloží.

Nabízené služby:

  • měření radonového indexu pozemků pod jednotlivými objekty (nejčastěji rodinnými domy) i pod rozsáhlejšími zástavbami
  • působíme především v Praze a Středočeském kraji
  • používáme kvalitní měřící přístroje a vybavení
  • hodnocení provádějí odborníci

Kontakt: +420 725 648 666, radek.cervinka@dekonta.cz a +420 724 915 154 jan.kukacka@dekonta.cz

Podrobnější info ke stažení ZDE

Hydrogeologický průzkum

Je nejčastěji zacílen na návrh vhodného vsakovacího objektu pro likvidaci srážkových vod ze střech budov, zpevněných ploch, pozemních komunikací apod. Hydrogeologický průzkum je také požadován pro návrh vsakování přečištěných odpadních vod z čistírny odpadních vod. Terénní průzkum zahrnuje mělkou sondáž na pozemku provedenou lehkou přenosnou sondovací soupravou, ruční vrtnou soupravou, nebo strojovou odtěžbou. Následně je v sondě provedena vsakovací zkouška, která slouží pro stanovení vsakovacích poměrů na lokalitě. Výstupem je hydrogeologický posudek vypracovaný odborně způsobilou osobou v oboru Hydrogeologie, obsahující návrh vsakovacího zařízení dle platné legislativy vč. optimálního umístění, stanovení potřebné vsakovací plochy a výpočet retenčního objemu vsakovacího objektu. Zpráva se přikládá jako příloha žádosti o stavební povolení.

Vrtané studny a čerpací zkoušky

Provádíme v úzké spolupráci s vrtnými firmami po celé České republice. Práce obvykle zahrnují:

  • prohlídku lokality, rešerše dostupných odborných údajů o lokalitě, návrh umístění a parametrů vrtu
  • zpracování autorizované dokumentace osobou s odborným osvědčením v oboru Hydrogeologie
  • přítomnost odborně způsobilého hydrogeologa při vrtných pracích
  • provedení čerpací (hydrodynamické) zkoušky po dokončení vrtných prací pro stanovení vydatnosti studny nebo hydrogeologického vrtu
  • odběry vzorků podzemní vody v průběhu čerpací zkoušky včetně analytických prací v akreditované laboratoři
  • v případě potřeby jsme schopni zajistit komunikaci s úřady v průběhu schvalovacího / stavebního řízení

Stopovací zkoušky a zjišťování vlivu čerpání podzemní vody na okolní objekty

Pro zhodnocení vlivu čerpání podzemní vody na okolní hydrogeologické objekty (studny nebo vrty) provádíme přesná měření úrovně hladiny podzemní vody pomocí tlakový čidel s automatickým záznamem měřených hodnot v průběhu času. Jsme schopni posoudit míru ovlivnění okolních objektů a navrhnout udržitelné množství čerpané vody tak, aby nedocházelo k dlouhodobému negativnímu ovlivňování.

V případě posouzení negativního ovlivnění kvality podzemní vody vlivem znečištění životního prostředí v okolí hydrogeologických objektů (například vlivem černých skládek, chemických provozů, chemických havárií, apod…) provádíme stopovací (trasovací) zkoušky podzemní vody mezi posuzovanými objekty pomocí stopovacích látek, které nemají vliv na kvalitu podzemní vody. Stopovací zkouška jednoznačně určí, zda dochází k ovlivnění podzemní vody z daného zdroje znečištění a v jaké míře.

Kontakt: +420 724 915 154, jan.kukacka@dekonta.cz