Konzultační služby

Odborníci společnosti DEKONTA, a.s. poskytují našim klientům komplexní balíček poradenských služeb spojených s navrhováním, realizací a provozem projektů:

 • zpracování auditů v souladu s požadavky platných právních předpisů ČR resp. dle požadavků EBRD a Světové banky v oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce, ochrany zdraví a sociálních dopadů
 • zpracování dokumentací a posudků hodnotících vliv staveb, činností a technologií na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. (EIA)
 • poradenská činnost při implementaci integrovaných systémů řízení (QMS + EMS + OHSAS) případně samostatných systémů řízení jakosti (ISO 9001), životního prostředí (ISO 14001), nebo ochrany zdraví a bezpečnosti při práci (ISO 45001)
 • poradenská činnost při získání integrovaného povolení dle zákona č. 76/2002 Sb. (IPPC), včetně zpracování žádosti o vydání integrovaného povolení a vypracování základní zprávy
 • zpracování hlukových studií ze stacionárních a liniových zdrojů hluku
 • zpracování rozptylových studií a odborných posudků zdrojů znečišťování ovzduší
 • zpracování analýzy ekologických a zdravotních rizik dle metodiky MŽP
 • supervize (nezávislý odborný dozor) při realizaci ekologických projektů
 • dokumentace k zákonu o prevenci závažných havárií
 • hodnocení rizika dle zákona o předcházení ekologické újmě a její nápravě 
 • poradenská činnost v oblasti nakládání s odpady včetně nebezpečných, v oblasti ochrany ovzduší a ochrany vod
 • zpracování provozních řádů, havarijních a povodňových plánů

Podrobnější informace ke stažení naleznete ZDE