Výzkum a vývoj

DEKONTA, a.s. má dlouholetou tradici v oblasti výzkumu a vývoje zaměřenou především na progresivní a perspektivní technologie, postupy a vybavení pro komerční aplikace.

Vývoj inovačních technologií pro sanaci kontaminovaných lokalit a pro zpracování nebezpečných odpadů provádí zkušený tým odborníků.

Náš výzkum je v současné době zaměřen na následující témata:

Dekontaminace podzemních vod in - situ

 • in – situ chemická oxidace (I, II)
 • podpora sanace hydraulickým štěpením
 • nanotechnologie (PDF)
 • termálně podporovaná anaerobní dechlorace

Pokročilé fyzikálně-chemické metody pro úpravu půdy a vody

 • fotochemická oxidace (PDF)
 • elektrokoagulace těžkých kovů
 • termální desorpce (klasické a mikrovlnné vytápění) (PDF)
 • membránové stykače pro odstraňování organických polutantů
 • expertní služby v oblasti vodárenského aktivního uhlí (PDF)

Kořenové čistírny pro čištění komunálních a povrchových vod

 • kořenové čistírny řízení domácího a zemědělského znečištění (PDF)
 • zpracování a likvidace čistírenského kalu (PDF)
 • skladování a opětovné využití vody

Čištění odpadního vzduchu

 • termofilní biofiltrace
 • fotochemická oxidace
 • odstraňování pachových látek pomocí plazmy
 • katalytické mikrovlnné čištění

Pokročilé biotechnologické procesy

 • kompostování kontaminované půdy (PDF)
 • biosušení pro úpravu a zpracování odpadního kalu
 • mykoremediace
 • monitoring životního prostředí
 • pasivní vzorkovače

V rámci komerčního výzkumu nabízíme zpracování a vyhodnocení studií proveditelnosti ve výše uvedených oblastech.

Další informace ke stažení naleznete ZDE