Patenty a užitné vzory

Patenty

Způsob odstraňování akutně toxických látek ze vzdušin, zejména při havarijních situacích, a zařízení k provádění tohoto způsobu; 308959; DEKONTA, a.s., Dřetovice, Česká republika, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha 6, Dejvice, Česká republika

Sestava pro propojování částí ochranného oděvu; 309122; DEKONTA, a.s., Dřetovice, Česká republika

Kruhový těsnicí zip; 309123; DEKONTA, a.s., Dřetovice, Česká republika

Způsob biosušení čistírenských kalů a zařízení k provádění tohoto způsobu; 308080; DEKONTA, a.s.

Způsob regenerace a/nebo reaktivace aktivního uhlí v reakční etážové peci a reakční etážová pec k provádění tohoto způsobu; 308278; DEKONTA, a.s., Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Způsob dekontaminace materiálu zasaženého chemickými a/nebo biologickými bojovými látkami a zařízení k provádění tohoto způsobu; 307733; DEKONTA, a.s.

Způsob dekontaminace zemin znečištěných ropnými látkami a linka k provádění tohoto způsobu; 307139; DEKONTA, a.s.; patent byl financován v rámci programu OP PIK, č. projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_030/0008573

Způsob dekontaminace zemin kontaminovaných uhlovodíky a těžkými kovy, zejména rtutí, a zařízení k provádění tohoto způsobu; 307007; DEKONTA, a.s., Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.

Způsob biologického čištění odpadního vzduchu, biofilm, nosné médium a náplň biofiltru k provádění tohoto způsobu; 307136; DEKONTA, a.s.

Zařízení pro čištění plynů obsahujících těkavé organické sloučeniny; 305690; Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, DEKONTA, a.s., PLASTIME.CHEMI s.r.o.

Zařízení pro dekontaminaci podzemní vody; 305509; DEKONTA, a.s.

Způsob odstraňování kontaminantů a sloučenin dusíku a fosforu z odpadní vody a kořenová čistírna k provádění tohoto způsobu; 308297; Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., DEKONTA, a.s.

Halofilní kmen bakterie Shewanella haliotis F1 a použití tohoto kmene pro biodegradaci ropných uhlovodíků; 304792; DEKONTA, a.s.

Způsob remediace podzemní vody zejména vody znečištěné organickými látkami s pomocí ozonizace a zařízení k provádění tohoto způsobu; 304318; DEKONTA, a.s.

Způsob dekontaminace zeminy a zařízení k provádění způsobu; 304461; DEKONTA, a. s., Stehelčeves, Česká republika, Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i., Praha 6 – Lysolaje, Česká republika

Nosný materiál pro tvorbu biofilmu; 303464; DEKONTA, a.s.

Užitné vzory

Sorpční materiál pro přípravu substrátu do biofiltru; 35581; DEKONTA, a.s., Dřetovice, Česká republika, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha 6, Dejvice, Česká republika

Kontejner pro bezpečné ukládání a přepravu zvláště nebezpečných látek; 35513; DEKONTA, a.s., Dřetovice, Česká republika

Zařízení pro separaci mikroplastů z vod; 35305; DEKONTA, a.s., Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Česká zemědělská univerzita v Praze, Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.

Zařízení pro testy odstraňování stopových xenobiotik při výrobě pitné vody; 35129; DEKONTA, a.s., Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Vodárna Káraný, a.s.

Umělý mokřad pro retenci drenážních znečištěných vod a zlepšení jejich kvality; 34586; DEKONTA, a.s., Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., Česká zemědělská univerzita v Praze

Materiál pro podporu biologické reduktivní dechlorace in situ; 34582; DEKONTA, a.s., Technická univerzita v Liberci, ENACON s.r.o.

Zařízení pro odstraňování akutně toxických látek ze vzdušin, zejména při havarijních situacích; 34405; DEKONTA, a.s., Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Zařízení typu reed-bed pro odvodnění čistírenského kalu; 33889; DEKONTA, a.s., Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, v.v.i., Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.

Peletované hnojivo na bázi ČOV kalu z reed bed technologie; 33909; Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., DEKONTA, a.s., Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, v.v.i.

Zařízení pro nedisperzní extrakci organických látek z odpadních vod; 33581; DEKONTA, a.s., Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Mobilní box pro on-site termickou dekontaminaci tuhých materiálů; 33334; DEKONTA, a.s., Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Systém pro automatický monitoring a řízení závlah vyčištěnou odpadní vodou; 33416; DEKONTA, a.s.

Platforma pro mobilitu dekontaminačních zařízení v tunelech; 33524; DEKONTA, a.s.

Zařízení pro plazmovou úpravu vzdušnin kontaminovaných amoniakem; 33301; DEKONTA, a.s., Masarykova univerzita, Brno

Zařízení pro dekontaminaci odpadní vody s obsahem mikropolutantů, zejména farmaceutických látek; 32946; DEKONTA, a.s.

Zařízení pro dekontaminaci odpadní vody s obsahem mikropolutantů, zejména farmaceutických látek; 32945; DEKONTA, a.s.

Zařízení pro dekontaminaci vzdušnin znečištěných uhlovodíky; 32320; DEKONTA, a.s., Masarykova univerzita, Brno

Zařízení pro plazmovou úpravu vzdušnin kontaminovaných amoniakem; 32494; DEKONTA, a.s., Masarykova univerzita, Brno

Reaktor pro zpracování kalu z čistíren odpadních vod; 32082; DEKONTA, a.s.

Zařízení pro sanaci horninového prostředí pomocí vysokotlaké injektáže; 32103; DEKONTA, a.s., NANO IRON, s.r.o.

Zařízení pro přípravu sanačního činidla pro hydraulické štěpení horninového prostředí; 32102; DEKONTA, a.s., NANO IRON, s.r.o.

Zařízení pro čištění odpadního vzduchu; 31903; DEKONTA, a.s., Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Experimentální zařízení pro testy regenerace a/nebo reaktivace aktivního uhlí; 31766; DEKONTA, a.s., Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Mobilní absorbér pro záchyt desorbovaných bojových otravných látek; 31778; DEKONTA, a.s.

Zařízení pro dekontaminaci zemin znečištěných ropnými látkami; 30604; DEKONTA, a.s.; užitný vzor byl financován v rámci programu OP PIK, č. projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_030/0008573

Denitrifikační vertikální bioreaktor; 30185; Vysoké učení technické v Brně, DEKONTA, a.s.

Zařízení pro odstraňování těžkých kovů a metaloidů z par nebo z odplynů; 29617; DEKONTA, a.s., Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.

Vlnovod, zařízení a vrt pro mikrovlnami podporovanou termickou podpovrchovou dekontaminaci in-situ; 29176; Ústav chemických procesů Akademie věd České republiky, DEKONTA, a.s.

Zařízení pro čistění znečištěných plynů; 29171; Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, DEKONTA, a.s.

Zařízení na odstraňování těžkých kovů a metaloidů z kontaminovaných zemin termální desorpcí; 29300; Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i., DEKONTA, a.s.

Zařízení pro heterotrofní kultivaci řas; 28568; DEKONTA, a.s.

Zařízení pro čištění plynů obsahujících těkavé organické sloučeniny; 27854; Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, DEKONTA, PLASTIME.CHEMI s.r.o.

Zařízení pro čištění plynů obsahujících těkavé organické sloučeniny; 27849; Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, DEKONTA, a.s., PLASTIME.CHEMI s.r.o.

Zařízení k provádění remediace podzemní vody a saturované zóny horninového prostředí; 25870; DEKONTA, a. s.