Čištění odpadních vod

V oblasti čištění vod společnost DEKONTA, a.s. nabízí širokou škálu technologií pro úpravu vody a nakládání s odpadními vodami. Tyto technologie jsou zpravidla na míru navrhovány pro konkrétní specifické provozy a to jak z průmyslu, tak z komunálních zdrojů.

ÚPRAVA VODY

Nabízíme technologie, které jsou vždy navrhovány ve vztahu k požadované kvalitě výstupní vody s ohledem na její další využití – pitná voda, napájecí voda pro boilery a generátory, technologická voda, oplachová voda, závlahová voda (Vodní hospodářství, Polní lyzimetry).

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD (OV)

Biologické čistírny OV využívají přirozených samočistících procesů, které probíhají v přírodě, pouze jsou tyto procesy optimalizovány, aby probíhaly co možná nejrychleji. Zejména se jedná o využití tzv. aktivačních čistíren a to buď v kontinuálním či vsádkovém režimu (tzv. SBR). Mezi nabízené biologické metody patří také tzv. kořenové čistírny odpadních vod (KČOV).

Chemické čistírny OV využívají chemických reakcí spojených s fyzikálními procesy k separaci znečišťujících složek z OV. Tyto složky zpravidla přecházejí do kalu, který bývá odvodněn a odvezen odbornou společností k likvidaci. Výhodou tedy je značné snížení množství odpadních látek, což se příznivě projeví na ekonomice celého provozu.

Biologické i chemické čistírny mohou být navrženy variantně jako trvalé VH stavby nebo formou kontejnerové jednotky, která může být dle potřeby přepravována mezi různými provozy.

SLUŽBY V OBLASTI ČIŠTĚNÍ VOD

 • vypracování studie proveditelnosti – určení vhodného technického řešení a evaluace investičních a provozních nákladů
 • laboratorní a poloprovozní zkoušky navržených technologií
 • zhotovení projektu a zajištění potřebných povolení pro realizaci
 • realizace zařízení na klíč, zaškolení obsluhy a monitoring během zkušebních provozů
 • dlouhodobý provoz a údržbu zařízení

Kořenové čistírny odpadních vod (KČOV)

Jsou uměle vybudované mokřady, které mají schopnost čistit OV s účinností srovnatelnou s jinými biologickými čistírnami. KČOV přitom představují ekonomicky výhodné a technologicky velmi jednoduché řešení. Naše společnost se soustředí na realizaci tzv. hybridních kořenových čistíren, které kombinují technologicky různě řešené typy kořenových filtračních polí, čímž dosahují maximální efektivity čištění (PDF)

Výhody hybridních KČOV
 • vysoká účinnost odstranění organické hmoty a dusíku
 • mohou být postaveny na existující jednotné kanalizaci
 • dešťové vody neovlivňují jejich účinnost
 • umožňují další využití odpadní vody, např. pro závlahu
 • náklady jsou výrazně nižší, než u konvenčních systémů
 • pravidelná kontrola a provoz je časově i technicky nenáročná
 • zlepšení lokálního mikroklimatu díky evapotranspiraci
 • může být opatřena pasivním odvodňovacím kalovým systémem

Denitrifikační bioreaktory

Denitrifikační bioreaktory jsou založeny na principu KČOV a jsou vhodné pro čištění podzemní nebo povrchové vody zatížené vyššími koncentracemi dusíku, ale nízkou koncentrací organických látek (např. golfová hřiště, zemědělské drenáže).

Výhody denitrifikačních bioreaktorů
 • nízké pořizovací náklady
 • nízké provozní náklady
 • dlouhá životnost systému
 • vysoká účinnost systému v různých klimatických podmínkách
 • zvyšuje retenci vody v krajině
 • vytěžený materiál je možné dále zapracovat na půdě jako hnojivo

Další informace jsou ke stažení ZDE