Biosušení čistírenského kalu

Popis zařízení

Poloprovozní zařízení je tvořeno dvěma izolovanými dvouplášťovými válci umístěnými na sobě, které jsou vzájemně propojeny propadávajícím dnem. Oba moduly jsou vybaveny jednoduchým systémem provzdušnění a odvodu vlhkého vzduchu a také rekuperace přebytkového tepla. Dvoustupňový proces biosušení se skládá z několika fází.

Testované parametry

  • kvalita kalu před úpravou - obsah TK, mikropolutantů
  • výhřevnost / spálené teplo čerstvého, mechanicky odvodněného kalu (min. koncentrace sušiny 15 %)
  • potenciál výroby alternativního paliva (výhřevnost až 11 MJ/kg)
  • potenciál výroby hnojiv (hygienizace, eliminace mikropolutantů)

Nabízené služby

  • testy na klíč
  • možnosti pronájmu technologie
  • technická asistence
  • zajištění vzorkování
  • chemické analýzy vzorků

BROŽURA BIOSUŠENÍ ČISTÍRENSKÉHO KALU KE STAŽENÍ V PDF