Navrtávka produktovodu ČEPRO, a.s.

Sanace kontaminovaných zemin - Nečichy - navrtávka produktovodu ČEPRO, a.s.

Klíčová slova

produktovod, ekologická havarijní služba, navrtávka, ropné uhlovodíky, biopreparát, kontaminace zemin, sanační čerpání podzemních vod

Popis projektu

Prvotní havarijní zásah (vytýčení inženýrských sítí, monitoring kontaminace pomocí průzkumných sond, vytvoření hydraulické bariéry proti dalšímu šíření kontaminantu v horninovém prostředí, karotážní měření, monitoring podzemních i povrchových vod, vzorkovací a laboratorní práce, čerpání a čištění silně kontaminovaných vod, likvidace odpadů dle platné legislativy).

Počet pracovníků na zakázce v rámci prvotního zásahu: 40 / měsíc

Sanační práce (těžba kontaminovaných zemin a jejich biodegradace ex-situ, zhotovení monitorovacích a sanačně čerpaných vrtů, vzorkovací a laboratorní práce, aplikace biopreparátu in-situ na zbytkovou kontaminaci v horninovém prostředí, likvidace odpadů dle platné legislativy).

Země/Lokalita

obec Nečichy, Česká republika

Hodnota zakázky

od 02/2015 po současnost - 122 mil. CZK

Počet zaměstnanců DEKONTA

10 zaměstnanců na měsíc

Klient

ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, 170 04 Praha 7

Kontaktní osoba

Luboš Měšťák