Seznam běžících projektů 2024

 • TM05000018 - PerSlowAct – Sanační technologie pomalu se uvolňujícího/aktivovaného persíranu pro dlouhodobou in situ chemickou oxidaci; TAČR
 • SS07010398 - Měření radonu v půdním vzduchu jako indikátor výskytu kontaminace ropnými látkami; TAČR
 • SS07020146 - Dlouhodobě spolehlivá výroba kvalitní pitné vody pomocí aktivního uhlí při respektování konceptu cirkulární ekonomiky (SustainGAU); TAČR
 • FW10010462 - Technologie membránových kontaktorů, pro selektivní získávání kovů z průmyslových odpadních vod; TAČR
 • TQ04000037 - Komerční potenciál materiálů z recyklace fotovoltaických panelů; TAČR
 • CZ.01.01.01/01/22_002/0000762 – Inovativní technologie eliminace emisí amoniaku z odpadního vzduchu pomocí fotochemické oxidace; MPO
 • FX05030072_7847 - Automatizace paletizační linky; MPO
 • VB02000068 - Ochrana obyvatelstva a zasahujı́cı́ch složek IZS ČR před emisemi z požárů lithiových akumulátorů; MV
 • VB02000034 - Snížení zdravotních rizik hasičů – prostředky ochrany povrchu těla proti průniku zplodin hoření s využitím nanokompozitních materiálů; MV
 • TM03000051 - Integrované ekologické zemědělstvı́ a zelená infrastruktura směrem k inteligentnímu a odpovědnému řízení zdrojů: souvislost Hydrosféra-Pedosféra; TAČR
 • ENV/BE/000597 - Enabling in situ soil remediation on low-permeability sites through hydraulic/pneumatic fracturing (FRAC-IN); LIFE, EU
 • FW01010563 - Nanostrukturované katalyzátory pro pokročilé dekontaminační postupy; TAČR
 • TO01000170 - Nanoremediace kontaminovaných půd: Implementace technologie s ohledem na ekotoxikologické aspekty; TAČR
 • FW03010511 - Inovativní metody průzkumu a sanace vertikálně stratifikované anorganické kontaminace podzemních vod – AnReMon, TAČR
 • FW03010071 - Technologie vzdáleného monitoringu a řízení elektrokineticky podporovaných chemicko-biologických in situ metod sanace – EBioChem, TAČR
 • FW03010439 - Získávání solí a kovů z technologických proudů ZEVO, TAČR

 • CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004571 - Využití technologií sorpce a fotochemické oxidace pro eliminaci mikropolutantů charakteru farmaceutických látek z odpadních vod
 • CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004703 - Inovativní technologie čištění vzduchu kombinací plazmochemického a biologického procesu
 • CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_030/0008573 - Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví – DEKONTA, a.s.
 • CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026809 - Výzkum a vývoj technologie recyklace odpadních fotovoltaických panelů a lithium-iontových akumulátorů; OP PIK, MPO

  Program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

  Prioritní osa: PO-1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“

  Výše dotace: 13 292 728,70 Kč, tj. 47,50 % způsobilých výdajů

  Doba řešení projektu: 2021 – 2023

  Cíl projektu: Cílem projektu bylo prostřednictvím průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje navrhnout nové originální řešení technologie pro recyklaci odpadních (i) fotovoltaických panelů a (ii) lithium-iontových akumulátorů. Celkovým cílem řešení projektu je vyprojektování, postavení a zprovoznění dvou unikátních prototypů: (i) Prototyp zařízení na recyklaci fotovoltaických panelů a (ii) Prototyp zařízení na recyklaci lithiových baterií.

  Příjemce: DEKONTA, a.s.